Uutislistaukseen

Kirkon avioliittokäsitys jakaa papistoa Oulun seudulla

Oulun seurakuntien viestintäpalvelut ja Rauhan Tervehdys -lehti selvittivät huhtikuussa 2017 Oulun seudulla työskentelevien pappien suhtautumista uuteen avioliittolakiin ja kirkon avioliittokäsitykseen. Kyselyyn vastanneista papeista puolet on sitä mieltä, että kirkon tulee pitää kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestä. Hieman vähemmän, 41 prosenttia vatanneista papeista toivoo, että kirkko muuttaa avioliittokäsitystään siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit voidaan vihkiä avioliittoon.

avioliittolaki_XL.jpg

 

Kirkolliskokous kokoontuu seuraavan kerran kevätistuntoonsa ensi tiistaina 2.5. Kirkolliskokous on ev.lut. kirkon ylin päättävä elin.

Suomessa tuli voimaan 1.3.2017 tasa-arvoinen avioliittolaki. Kirkolliskokous käsittelee nyt toukokuussa kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseen tähtäävän edustaja-aloitteen, jonka on allekirjoittanut 22 kirkolliskokousedustajaa. Tuleva kirkolliskokous ei siis päätä kirkon avioliittokäsityksen muuttamisesta, mutta ottaa kantaa sen jatkokäsittelyyn. Kirkon nykyisen avioliittokäsityksen mukaan kirkollinen avioliitto voidaan solmia vain miehen ja naisen välille.

 

Oulun seurakuntien viestintäpalvelut ja Rauhan Tervehdys -lehti selvittivät huhtikuussa 2017 Oulun seudulla työskentelevien pappien suhtautumista uuteen avioliittolakiin ja kirkon avioliittokäsitykseen. Kyselyyn vastasi 51 pappia. Kysely lähetettiin 94 papille, joten vastausprosentiksi tulee 54 prosenttia.

 

Puolet vastanneista papeista kannattaa kirkon nykyistä avioliittokäsitystä

 

Avioliittokäsitys jakaa papistoa Oulun seudulla. Kyselyyn vastanneista papeista puolet, 53 prosenttia, oli sitä mieltä, että kirkon tulee pitää kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestä. Hieman vähemmän, 41 prosenttia, oli sitä mieltä, että kirkon tulee muuttaa avioliittokäsitystään niin, että myös samaa sukupuolta olevat parit vihitään avioliittoon. Vain kolmella vastaajalla ei ollut mielipidettä asiaan.

 

Jos vastauksia tarkastelee sukupuolen kautta, miespapeista valtaosa, 65 prosenttia, haluaa pitää kiinni nykyisestä avioliittokäsityksestä. Naispapeista taas valtaosa, 63 prosenttia, toivoo muutosta kirkon avioliittokäsitykseen.

 

Vastaajien ikä vaikuttaa niin, että kyselyyn vastanneista yli 50-vuotiaista papeista 80 prosenttia kannatti nykyistä kirkon avioliittokäsitystä. Nuorempien pappien kohdalla ikä ei vaikuttanut vastauksiin, vaan vastaukset jakautuivat lähes tasan. Toisaalta naispapit ovat keskimäärin hieman nuorempia kuin miespapit.

 

Papit noudattavat piispojen toivetta

 

Piispat ovat vedonneet pappeihin, että he pitäisivät kiinni kirkon nykyisestä kannasta eli eivät vihkisi avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Oulun seudulla lähes kaikki kyselyyn vastanneet papit, 94 prosenttia, aikoo toimia piispojen ohjeen mukaan. Vastaajista vain 6 prosenttia (3 pappia) aikoi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja, jos heiltä sellaista pyydetään.

 

Kun papeilta kysyttiin, miten he toimisivat tilanteessa, jossa heiltä pyydettäisiin samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista, vastanneista 10 % (6 pappia) aikoo tai on jo vihkinyt tai siunannut samaa sukupuolta olevia pareja. Papeista 47 prosenttia ehdottaisi yhdessä rukoilua avioliiton puolesta. Vastanneista 39 prosenttia ilmoitti, että hän ei vihkisi eikä myöskään siunaisi samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa.

 

Pyyntöjä samaa sukupuolta olevan parin kirkolliseen vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen on Oulun seudulla tullut alle kymmenen.

 
Yli neljännes pitää mahdollisena kirkon hajoamista

 

Jos kirkolliskokous muuttaisi kirkon avioliittokäsitystä siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit vihitään avioliittoon, vastaajista lähes puolet papeista (43 prosenttia) olisi iloisia ja helpottuneita. Lähes viidennes vastanneista myös uskoo, että muutos vahvistaisi kirkkoa.

 

Kuitenkin vastaajista yli neljännes (27 prosenttia) uskoo, että avioliittokäsityksen muutos johtaisi kirkko hajoamiseen.  Näin ajattelevat erityisesti ne papit, jotka haluavat pitää kiinni kirkon nykyisestä avioliittokäsityksestä.  

 

Vaikka papiston kesken avioliittokäsitykseen liittyvistä asioista ollaan hyvinkin eri mieltä, valtaosa (67 prosenttia) kyselyyn vastanneista papeista oli sitä mieltä, että kirkossa tulee pyrkiä siihen, että keskusteluilmapiiri sallii erilaiset mielipiteet. Erään kommentin mukaan ”yksimielisyyden vaatimus jossakin eettisessä kysymyksessä ei taida olla tätä päivää”.

 

Neljännes luopuisi vihkioikeudesta

 

Piispainkokous selvittää parhaillaan avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkolle. Yhtenä aiheena on pohdinta vihkioikeudesta luopumisesta.  Yli puolet kyselyyn vastanneista papeista (55 prosenttia) säilyttäisi kirkon vihkioikeuden.  Erityisesti näin ajattelivat naispapit, 63 prosenttia naisista.

 

Joka neljäs pappi, 25 prosenttia kyselyyn vastanneista, olisi kuitenkin valmis luopumaan kirkon vihkioikeudesta. Heidän mielestään vihkiminen ei kuulu kirkon ydintehtävään. Vihkioikeudesta luopuisivat yhtä lailla sekä konservatiivisen että liberaalin avioliittokäsityksen omaavat papit.

 

Viidenneksellä ei ollut asiaan selkeää mielipidettä. Yksi vastanneista kommentoi, että ”vihkioikeudesta luopuminen ei poista tarvetta ratkaista kirkon kantaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin”.

 

Kyselyn tarkoituksena oli saada ajantasaista tietoa Oulun seudun pappien suhtautumisesta kirkon avioliittokäsitykseen ja kirkon vihkioikeuteen. Avioliittoon vihkiminen on osa pappien perustyötä. Kyselyyn vastasi 51 pappia, jotka työskentelevät Rauhan Tervehdys -lehden ilmestymisalueella eli Oulun, Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Siikalatvan, Tyrnävän seurakunnissa sekä lisäksi Kempeleen seurakunnasssa. Kysely lähetettiin 94 papille, joten vastausprosentiksi tulee 54 prosenttia.

 

Julkaistu 26.4.2017

26.4.2017 13.26