Perheneuvonnan toimintaperiaatteet ja työntekijät

Työmuodot

Pariterapeuttinen työskentely

Yksilöterapeuttinen keskustelu

Perhetapaamiset

Eroauttaminen

Parisuhderyhmät

Työnohjaus ja konsultointi

Koulutus ja viestintä

 

Työntekijät

 

Ikkunassa kuuraa, taustalla näkyy Oulun tuomiokirkon torni.
Kuva: Sanna Krook.

 

Työmuodot

Pariterapeuttinen työskentely

Pariterapiassa arvioidaan parisuhteen tilaa ja etsitään keinoja toimivaan parisuhteeseen.

Terapian tavoitteena on luoda tasa-arvoinen ja turvallinen tila, jossa molemmat osapuolet voivat tulla kuulluiksi ja ymmärtää keskinäisen suhteen vuorovaikutusrakenteita, tunteita ja häiriöiden syitä.

Pariterapiaan hakeudutaan, kun suhteessa on vuorovaikutusongelmia, ristiriitoja, uskottomuutta, läheisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia tai etääntymistä. Myös puolison tai perheenjäsenen sairaus, läheisen menetys, väkivalta tai sen uhka ja ristiriidat lähisuhteissa voivat olla pariterapiaan hakeutumisen taustalla.

Työskentely toteutetaan pariskuntien kanssa yhteiskeskusteluina. Harkinnan mukaan voidaan tavata puolisoita myös erikseen. Tapaamismuotoja voidaan myös yhdistellä.

Työskentelyn kesto ja käyntien tiheys määritellään asiakkaiden kanssa tapauskohtaisesti.


Yksilöterapeuttinen keskustelu

Yksilöterapeuttisessa työskentelyssä keskitytään pari- ja perhesuhteiden tukemiseen yksilön näkökulmasta. Työskentely on lyhytkestoista ja painopiste on lähi-ihmissuhteissa.

Yksilökeskusteluihin vodaan hakeutua psyykkisesti kuormittavissa elämän tilanteissa. Tällaisia voivat olla parisuhteen solmimisen vaikeus, erosta selviytyminen, ongelmat lähisuhteissa, ikäkausikriisit tai elämän muutokset. Perheneuvojan kanssa tilannetta arvioidaan ja mietitään yhdessä, mitä olisi mahdollista saavuttaa. Keskustelujen tavoitteena on purkaa ahdistusta, lisätä psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä oppia ymmärtämän omia toimintatapojaan.

Yksilötapaamisissa voidaan  harkinnan mukaan käyttää myös  lyhytkestoista traumaterapia-menetelmää (EMDR) yksittäisten traumamuistojen hoitamiseen. EMDR-menetelmän käyttö on aina osa pidempikestoista yksilö, pari- tai perheterapeuttista työskentelyä ja menetelmää käyttävät vain koulutetut EMDR-ohjaajat.

Lyhytkestoisessa traumatyöskentelyssä pyritään vähentämään psyykkisestä traumasta koituvia haittoja kuten  mieleen tunkeutuvia muistoja, masennusta, kehollisia reaktioita,  pelkoja ja ihmissuhdevaikeuksia.

Myös sielunhoito ja hengelliseen vakaumukseen liittyvät kysymykset voivat olla osa yksilöterapeuttista työskentelyä.

 

Perhetapaamiset

Perhetapaamisissa  kohtaamme pääsääntöisesti aikuisikäisiä asiakkaita.

Tapaamisissa arvioidaan ja hoidetaan perheen vuorovaikutusongelmia ja ristiriitoja.

Työskentelyn avulla pyritään luomaan avoin ja luottamuksellinen tila rakentavalle vuoropuhelulle. Tapaamisissa pyritään lievittämään ristiriidoista aiheutuvaa kärsimystä ja tarkastelemaan oman toiminnan vaikutusta muihin. 

Perhetapaamisissa sukupuutyöskentelyä voidaan käyttää perheen sisäisten tunnesuhteiden avaamiseen, ilmiöiden syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen ja rakentavien toimintatapoja löytämiseen. Yhdessä pyritään löytämään myönteisiä voimavaroja ja löytämään uudelleen käyttöön myös aikaisempia toimivia selviytymismalleja.

 

Eroauttaminen

Terapeuttiset keskustelut

Eron harkitseminen tai eropäätöksen tekeminen on usein pitkäkestoinen ja vaikea prosessi. Eron toteutuminen on myös suuri elämänmuutos kaikille perheenjäsenille, erityisesti lapsille. Eroon liittyvät terapeuttiset keskustelut on tarkoitettu puolisoille, jotka haluavat käydä keskustelua yhdessä jatkamisen edellytyksistä tai tehdä eroharkinta . Keskusteluissa pyritään löytämään rakentava keskusteluyhteys ja arvioidaan erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusta kaikkiin perheen jäseniin. Keskusteluihin suositellaan tultavan yhdessä. Keskustelemaan voi tarvittaessa tulla myös yksin.

Perheasioiden sovittelu

Erotilanteessa perheasioiden sovittelun keskiössä on lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa. Tavoitteena on tarjota lapsen vanhemmille välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen yhdessä päätettävien asioiden osalta. Sovittelu tarjoaa luottamuksellisen ja tasapuolisen keskustelumahdollisuuden yhdessä kahden perheneuvojan kanssa. Perheasiain neuvottelukeskuksella on Aluehallintoviraston myöntämä sovittelulupaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan).

Eroryhmä 

Eroryhmä on asiantuntijavetoinen vertaistukimuoto eron kokeneille. Ryhmässä jaetaan eroon liittyviä tunteita ja ajatuksia ja etsitään voimavaroja uudessa elämäntilanteeseen. Ryhmään osallistuvalta edellytetään sitoutumista koko työskentelyn ajaksi ja vaitioloa muiden ryhmäläisten jakamista asioista. Ryhmään voi osallistua vain toinen eron kokenut osapuoli. Ryhmän osallistujamäärä rajataan 5-8- osallistujaa ja kokoontuu maksimissaan 10 kertaa. Alkavista ryhmistä ilmoitetaan Perheasiain neuvottelukeskuksen verkkosivuilla ajankohtaisten asioiden yhteydessä. 
 

Työnohjaus ja konsultointi

Perheasian neuvottelukeskus tarjoaa työnohjausta ja konsultointia seurakuntien työntekijöille. Ohjaukset ja konsultoinnit sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaiden kanssa.


Koulutus ja viestintä

Perheasiainneuvottelukeskus toteuttaa lisäksi pienimuotoisesti  seuraavia toimintatapoja: ryhmät, koulutus, esitelmät, alustukset, kirjoituksia, haastatteluja.
 

Perheneuvonnan etiikkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)

Perheneuvonnan ovet auki - Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2026 Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf-tiedosto, avautuu uuteen ikkunaan)