Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 22.11.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 22.11. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.

 

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 22.11.2018

§2 Hautauspalvelumaksut 1.1.2019 alkaen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti esitetyt uudet hautauspalvelumaksut 1.1.2019 alkaen.

§3 Hautojen hoitohinnat 1.1.2019 alkaen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa uudet hoitohinnat 1.1.2019 alkaen.

§4 Ylipuutarhuri Juha Moilasen irtisanoutuminen
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§5 Ylipuutarhurin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen
 Päätös: Julistetaan ylipuutarhurin työsuhde haettavaksi.

§6 Sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikan virkavapaus (40%) ajalle 1.1.2019–31.7.2020
Päätös: Sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikalle myönnetään 40% virkavapaus ajalle 1.1.2019–31.7.2020.

 §7 Pastori Marja Keskitalon palkkaaminen sairaalasielunhoitajan 40% virkaan ajalle 1.1.2019 - 31.7.2020
Päätös: Pastori Marja Keskitalo palkataan vs. sairaalasielunhoitajaksi (40%) ajalle 1.1.2019 - 31.7.2020.

§8 Aluekeskusrekisterin palvelusihteerin työsuhteen täyttäminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän palvelusihteerin työsuhteeseen haastattelumuistiossa ilmenevin perustein Toini Kajavan, sijoituspaikkana aluekeskusrekisteri. Varalle valitaan 1. Susanna Kujala ja 2. Riitta-Liisa Loukusa. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 §9 Vastaanottosihteerin työsuhteen haettavaksi julistaminen
 Päätös:
 1) Jatketaan Marjo Orasen sijaisuutta perheneuvonnan vastaanottosihteerinä 12.12.2018–28.2.2019
 2) Julistetaan perheneuvonnan vastaanottosihteerin sisäisesti haettavaksi ajalle 1.3.2019–31.12.2020.

§10 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2021
Päätös: Merkitään tiedoksi ja liitetään henkilöstösuunnitelma toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019–2021, Yhteinen kirkkoneuvosto 12/22.11.2018 liite 2.

§11 Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää, että jatketaan talouden turvaamistoimenpiteitä kiinteistöjä ja toimintakuluja vähentämällä, henkilöstösuunnittelulla sekä yhteistyöllä seurakuntien ja palveluyksiköiden välillä;
2. esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021;
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Investointisuunnitelman 2019 - 2021. Investointien kustannusarvio on sitova. Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, 15 000 euroa (alv 0) sekä suuret korjausmenot, 150 000 euroa (alv 0). Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Investointisuunnitelman mukaisista kone-, laite- ja atk-investoinneista ja muista hankinnoista tehdään erilliset hankintapäätökset ja rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä;
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Henkilöstösuunnitelman 2019–2021, johon sisältyvät seuraavat muutokset:
4.1. Uudet virat/työsuhteet
- Palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2019, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri
- Lapsi- ja perhetyön sihteerin virka, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta
 4.2. Määräaikaisten virkojen/työsuhteiden vakinaistaminen
-Kiinteistösihteeri, leirikeskuspalvelu, pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2019 alkaen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut
 4.3. Määräaikaiset virat/työsuhteet
- Seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan osa-aikainen (70%), määräaikainen virka (6 v), sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut
- Nuorisotyönohjaajan määräaikainen virka 1.1.2019–31.12.2021,sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta
- Erityisnuorisotyönohjaajan määräaikainen virka ajalle 1.1.2019–31.12.2022, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut
- Kehitysvammaistyön pastorin määräaikainen virka 1.1.2019–31.12.2022,sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut
- Perheneuvojan määräaikainen virka 1.1.2019–31.12.2022, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut
- Diakonian virka, 50% ajalle 1.6.2019–31.12.2019, sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta
 4.4. Lakkautettavat virat/työsuhteet
- Kanttorin virka (jätetään täyttämättä) 1.9.2019 alkaen, sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta
- Kahden lastenohjaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen 1.1.2019 alkaen, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta
- Lastenohjaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 1.1.2019 alkaen. Kts. lapsi- ja perhetyön sihteerin viran perustaminen
- Lastenohjaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta 1.1.2019 alkaen. Kts. nuorisotyönohjaajan viran perustaminen
- Lastenohjaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta 1.1.2019 alkaen.
 4.5. Muutokset viroissa
- Kokoaikainen lähetyssihteerin virka, sijoituspaikka Kiimingin seurakunta 1.1.2019 alkaen
 4.6. Nimikemuutokset
 Lapsityön ohjaajan nimikemuutos varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
- Lapsityönohjaajan virka, sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta
- Lapsityönohjaajan virka, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta
- Lapsityönohjaajan virka, sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta
- Lapsityönohjaajan virka, sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta
- Lapsityönohjaajan virka, sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta
 4.7. Merkitään tiedoksi
- Tuiran seurakunta: Haukiputaan seurakunnan kanssa yhteisen seurakuntamestarin viran täyttäminen määräaikaisesti (2 v) osa-aikaisena (50%).
- Haukiputaan seurakunta: Tuiran seurakunnan kanssa yhteisen seurakuntamestarin viran täyttäminen määräaikaisesti (2 v) osa-aikaisena (50%).
- Oulujoen ja Kiimingin seurakuntarajat: Kiiminkiin siirtyy kaksi kappalaisen virkaa, yksi diakonian virka, yksi nuoriso-ohjaajanvirka, kaksi seurakuntamestarin tointa ja kolme lastenohjaajan tointa. Yhteensä Kiimingin seurakuntaan siirtyy Oulujoelta 11 virkaa ja tointa.
- Oulujoen seurakunta: Kiimingistä 1.9.2019 siirtyvä kappalaisen virka jätetään toistaiseksi täyttämättä. Jos ilmenee tarvetta esim. myöhemmin vuonna 2019 Oulujoen 7. teologille, niin ko. virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi.
- Oulun aluekeskusrekisteri: Huomioidaan, että vuoden 2020 alussa Kempele (14 253), Kuusamo (13 000) ja Muhos (7 000) voivat liittyä aluekeskusrekisterin asiakkaaksi. Täytetään vuoden 2019 kuluessa yksi palvelusihteerin työsuhde, mikäli uusia seurakuntia liittyy OAKR:iin. OAKR:n resurssien vahvistaminen ei kasvata Oulun seurakuntayhtymän kuluja, koska OAKR:n uudet jäsenseurakunnat maksavat lisäresursseista aiheutuvat kustannukset. Yksi työntekijä/18 000 seurakuntalaista kohden (3€/seurakuntalainen)
 ____
Varataan seurakuntaneuvostoille tilaisuus kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaisen lausunnon antamiseen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään 11.12.2018.

§12 Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma 2019–2021
Päätös: Esitetään hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2019 sekä toimintasuunnitelma 2019 - 2021 yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

 §13 Vastine aloitteeseen: Kiimingin seurakuntaneuvosto 30.9.2015: Wc/varastotilojen rakentaminen Kiimingin kirkkomaalle
 Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
 1. hyväksyy Kiimingin kirkkomaan ulkovarasto-wc-rakennuksen suunnitelmat, kustannusarvio 100.000 euroa (sis. alv 24 %);
 2. antaa edellä olevan selonteon ja ratkaisun Kiimingin kirkkomaan varasto-wc-rakennukseksi vastauksena aloitteeseen yhteiselle kirkkovaltuustolle;
 3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
 · tekee päätöksen Kiimingin kirkkomaan vanhan varasto-wc-rakennuksen purkamisesta;
 · hyväksyy varasto-wc-rakennuksen suunnitelmat;
 · tekee Kiimingin kirkkomaan varasto-wc-rakennuksen rakentamispäätöksen;
 · myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 100.000 euroa (sis. alv 24 %).

§14 Vastine aloitteeseen: yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2017: Isokatu 17 julkisivun risti
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevan selonteon ja ratkaisun Isokatu 17 julkisivun ristin lisäämisestä vastauksena aloitteeseen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

§15 Sirkka Kankaan oikaisuvaatimus hautaustoimen päällikön päätöksestä
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hylkää oikaisuvaatimuksen ja siinä esitetyt vaatimukset esittelytekstissä esitetyillä perusteilla.

§16 Arvioinnin ja hallinnon johtokunnan toiminnasta ja tehtävistä
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

(Tiedote 22.11.2018, julkaistu verkossa 23.11.2018)

23.11.2018 08.33