Uutislistaukseen

Tuore selvitys jäsentää kolmannen sektorin roolia yllättävissä kriisitilanteissa – esimerkkinä ukrainalaispakolaisten avun tarpeeseen vastaaminen

Kolmannen sektorin mahdollisuuksia toimivien auttamisverkostojen rakentamiseen ja viranomaissektorin tukemiseen tarkasteltiin Turvaverkko-selvityksessä. Merkittäviksi tekijöiksi nousivat vuorovaikutuksen, tiedonkulun ja yhteistoiminnan varmistaminen eri toimijoiden välillä. 

Ukraina Turvaverkko.png

Onnistuneen auttamistoiminnan tae on kyetä hahmottamaan kolmannen sektorin toiminta ja viranomaissektorin lakisääteiset velvollisuudet sekä niistä syntyvät mahdollisuudet ohjata maahantulijoiden asettautumista alueelliseen yhteisöön parhaalla mahdollisella tavalla. Onnistunut yhteistoiminta rakentuu yhteiselle päämäärälle ja tiedon jakamiselle, joissa taustalla on riittävä yhteinen ymmärrys toimijoiden välillä. Tämä edellyttää suoraa ja avointa vuorovaikutusta.

Toiminnan tasolla on välttämätöntä kiinnittää huomio asumisen, psykososiaalisen hyvinvoinnin, sosiaalisten yhteyksien ja turvallisuuden varmistamiseen. Perustarpeiden toteutuminen ensimmäisten viikkojen aikana maahan saapumisen jälkeen on edellytys myöhemmille toimille. Huomio tulee kiinnittää asianmukaisen, oikea-aikaisen tiedon ja informaation saatavuuden sekä yksilöllisen tuen ja neuvonnan tarpeisiin. Koulutuksen ja työllistymisen edistämiseksi on välttämätöntä kiinnittää huomio osaamisen, koulutuksen ja motivaation kartoittamiseen sekä kielen opiskelun mahdollistamiseen. On myös tärkeää, että koulutus ja työvoiman tarve kohtaavat.

Sysäys hankkeen käynnistymiselle oli maaliskuussa 2022 Euroopassa alkanut humanitaarinen kriisi, jossa ukrainalaisia pakolaisia saapui maahamme sotaa paeten. Koska viranomaistahot eivät äkillisesti kehittyneessä tilanteessa pystyneet yksin vastaamaan riittävällä tavalla muuttuneeseen avun tarpeeseen, nähtiin yhteiskunnallisesti tärkeäksi kartoittaa vallitseva tilanne ja kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan auttamismahdollisuudet viranomaistoiminnan lisänä.

Hankkeen tavoitteet:

1) Selvittää erityisesti maahanmuuttotyötä työllisyyden edistämisen, kotoutumisen ja asettautumisen näkökulmasta tekevät toimijat sekä heidän kokemuksensa kyvykkyydestä vastata meneillään olevaan kriisitilanteeseen (vahvuudet / kehittämisen kohteet). 
2) Kartoittaa ja testata soveltuvia toimintamalleja työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen kriisitilanteessa.
3) Kuvata vaatimusmäärittely Turvaverkko-toimintamallin kehittämiseksi.

Turvaverkko-esiselvityshankkeessa on saatu aikaan monia toimivia kokeiluja asettautumisen tukemiseksi ja työllistymistä edistävien toimien varmistamiseksi. ODL, Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä ja Nuorten Ystävät ry hakevat hankkeelle jatkoa, jossa nyt käynnistynyttä toimintaa voidaan viedä syvemmälle käytäntöön, rakentaa koordinoitu kolmannen sektorin toimintamalli lakisääteisen viranomaistoiminnan rinnalle. Tarkemmin hankkeesta ja tuloksista voi lukea osoitteessa: Turvaverkko - tukea kriisitilanteen hallintaan - ODL 

Oulun Diakonissalaitos sr:n, Oulun ev.lut seurakuntayhtymän ja Nuorten Ystävät ry:n yhteinen esiselvityshanke starttasi lokakuussa 2022 ja päättyy 31.3.2023. Hanke sai rahoituksensa Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoiman AIKO-rahoituksen (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) kautta ja osarahoittajana toimi Oulun kaupunki.

28.3.2023 10.00