Uutislistaukseen

Seurakuntien valtakunnallinen tunnettuuskysely: Oulun vahvuutena auttamistyö korona-aikana 

Seurakuntien tunnettuuskysely 2021 on kartoittanut suurissa kaupungeissa asuvien suomalaisten suurimpia odotuksia kirkkoa kohtaan. Valtakunnallisista tuloksista käy ilmi, että kirkolta toivotaan eniten panostusta auttamistyöhön ja sama vastaus löytyy myös Oulun paikallisista tuloksista. 

Oulun tuomiokirkon torni ja kukkiva pilvikirsikan oksa.

Kuvassa Oulun tuomiokirkko.

Oulussa ollaan tyytyväisimpiä seurakuntien tarjoamaan apuun ja tukeen koronakriisin aikana, kun tulosta verrataan kaikkien kyselyssä mukana olleiden seurakuntien tuloksiin.  
 
Silti kyselyyn vastanneet oululaiset kokevat, että auttamistyötä on syytä tehostaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tiettyjen seurakuntien tekemien asioiden tärkeyttä ja toisaalta samoissa asioissa onnistumista.  Suurimmat erot odotusten ja onnistumista koskevien mielikuvien välillä olivat vanhuksista huolta pitämisessä, vähäosaisista huolehtimisessa sekä elämän kriiseissä tukemisessa. Myöskään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tukemisessa mielikuvat onnistumisesta eivät vastanneet odotuksia.

Parhaiten odotukset ja mielikuvat onnistumisesta vastasivat toisiaan monipuolisten jumalanpalvelusten järjestämisessä sekä kristillisen perinteen siirtämisessä seuraaville sukupolville. Myös odotukset ja onnistuminen maahanmuuttajien tukemisessa vastasivat toisiaan keskimääräistä paremmin. Samat havainnot löytyvät myös valtakunnallisista tutkimustuloksista.  

 
Tutkimustulokset huomioidaan Oulun seurakuntien toiminnan suunnittelussa


Suunnilleen puolet vastaajista (48%) kertoo mielikuvansa Oulun seurakunnista olevan neutraali, 37 prosenttia kuvaa mielikuvaa myönteiseksi ja 7 prosenttia erittäin myönteiseksi. Kielteiseksi tai erittäin kielteiseksi vain 8 prosenttia.  Valmiilla sanapareilla mitattuna vastauksista hahmottui, että Oulussa seurakuntia pidetään luotettavina, uskottavina, avoimina ja suvaitsevaisina, mutta toisaalta myös rutiininomaisina, kangistuneina, varovaisina ja konservatiivisina.  Tulos noudattelee valtakunnallisten tulosten linjaa.   


Kyselyssä vastaajia pyydettiin kuvailemaan seurakuntaansa yhdellä laatusanalla. Valtakunnallisissa tuloksissa eniten käytettyjä adjektiiveja olivat ”hyvä” ja ”etäinen”, Oulussa puolestaan "hyvä" ja "toimiva".   

 
”Koronapandemian aikana olemme kuitenkin myös onnistuneet jossain. Seurakunnat tehostivat yhteistyössä eri tahojen kanssa diakonista toimintaansa ja jumalanpalvelukset ja nuorisokasvatuksen toiminta siirrettiin todella nopeasti verkkoon. Paikallisella tasolla kirkko on kriisissäkin ollut mukana ihmisten elämässä. On totta, että kirkko näyttäytyy ehkä värittömänä ja ei niin rohkeana. Samalla se koetaan kuitenkin turvallisena tahona. Tältä pohjalta on hyvä tehdä rohkeampiakin avauksia tulevaisuudessa, jotta kirkon ikuinen sanoma tavoittaa ihmiset”, kommentoi Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Tuiran kirkkoherra Niilo Pesonen.   
 
Yhtymäjohtaja Pekka Asikainen kertoo, että tutkimuksen antamia signaaleja kuunnellaan Oulun seurakuntayhtymässä tarkalla korvalla:   
 
”Oulussa kaupungin henkinen ilmasto on vielä varsin kirkkomyönteinen, mutta tämänkin tutkimuksen perusteella voi sanoa, että kehitettävää on, jotta emme jäisi etäiseksi ihmisille. Yhtymässä on jo käynnistynyt strategiatyö, jonka painopisteissä näkyy vahvasti vähäosaisten ja tukea tarvitsevien auttaminen, jota meiltä odotetaan. Lisäksi haluamme ehkäistä polarisaatiota, eli vastakkainasettelua ja rakentaa oman työmme kautta kaupungistamme entistä yhteisöllisempää paikkaa. Samalla tuomme kirkkoa entistä lähemmäksi ihmisten arkea. Suunnitelmissa on muun muassa auttamistyöhön kytkeytyviä hankkeita, joissa teemme verkostomaisesti yhteistyötä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. ”  


Seurakuntien tunnettuuskysely tehtiin verkkokyselynä helmi–maaliskuussa 2021 ja siihen vastasi 6 796 kaupunkilaista Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Seinäjoella, Rovaniemellä sekä Turussa ja Kaarinassa. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kirkon tutkimuskeskus ja NayaDaya Oy.  

Valtakunnalliset tulokset Suomen ev.lut. kirkon sivuilla.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

  

Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki

Julkaistu 25.5.2021  

25.5.2021 15.15