Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 4.6.

8.6.2020 13.32

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 4.6. klo 16.15 alkaen.


Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä valmistelijalta tai esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 


Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.6.2020.

Päätökset ovat epävirallisia siihen saakka kunnes pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu. 


§68 - Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat


§69 (1 liite) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän konserniohjeet

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esityslistalla esitettyjen
konserniohjeiden hyväksymistä.


(valmistelutekstistä korjattiin muutama kirjoitusvirhe)


§71 (1 liite) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2019

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päätti
lähettää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle 16.6.2020 pidettävään kokoukseen.

§72 (1 liite) Yli-Iin seurakuntakoti, hankesuunnittelun hyväksyminen, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja määräraha

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. hyväksyi Yli-Iin seurakuntakodin hankesuunnitelman, kustannusarvio 1.122.000 euroa (sis. alv 24 %);  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 14-2.  


2. myönsi luvan Yli-Iin seurakuntakodin toteutussuunnittelun käynnistämiselle, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto tekee investoinnin rakentamispäätöksen;


3. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se


- hyväksyy Yli-Iin seurakuntakodin hankesuunnitelman ja kustannusarvion 1.122.000 euroa (sis. alv 24 %);


- tekee rakentamispäätöksen Yli-Iin seurakuntakodin rakentamisesta ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 1.122.000 euron (sis. alv 24 %).


§ 73 Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitys

Valmistelija kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, puh. 0400 681 835


Kiinteistöjohtaja Jaana Valjus:


Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt linjaratkaisun talouden turvaamisesta siten, että se toteutetaan pääasiassa tiloista ja kiinteistöistä luopumalla. Henkilöstön jäädessä eläkkeelle, vapautuvien tehtävien ja virkojen tarpeellisuus tarkistetaan.


Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 29.8.2019 Oulunsalon seurakunnan tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, jäseniksi kirkkoherra Petri Satomaa, yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Rauno Hekkala, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Suvi Helanen, työntekijöiden edustajaksi Jukka Joensuu ja työryhmän sihteeriksi kiinteistösihteeri Anne Hautamäki. Työryhmä voi tarvittaessa käyttää eri alojen asiantuntijoita.


Toimitilojen tarveselvityksen kohteena ovat Oulunsalon seurakunnan alueella sijaitsevat Oulunsalon ja Kylänpuolen sekä Salonpään kaupunginosat.


Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitystyöryhmä tutustui työmuotojen – pappien ja kanttorien työn, diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön – toiminnan sisältöön sekä tapahtumien taajuuksiin ja kestoihin.


Toimitilojen arvioinnissa selvitettiin tilojen soveltuvuutta toimintaan, tilojen käyttöasteita ja investointitarpeita sekä sijaintia kehittyvän keskustan alueella. Työntekijät osallistuivat tarveselvitykseen työpajatyöskentelyissä ja seurakuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus sekä virtuaalinen osallistamiskeskustelu. Talouden turvaaminen –ohjelman mukaisesti tarveselvityksessä on laskettu Oulunsalon seurakunnan toimitilojen määrälliset tavoitteet sekä on tehty päätelmiä nykyisten tilojen tarpeellisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä.


Seuraavan 10 vuoden aikana Oulunsalon seurakunnan alueella väestömäärä lisääntyy merkittävimmin Oulunsalonrannan ja Niemenrannan kaupunginosien uudisrakennusalueilla. Oulun väestöennusteen mukaan kyseisenä aikana Oulunsalon seurakunnan alueella lasten ja nuorten suhteellinen määrä pysyy, ennallaan, edelleen korkeana. Työikäisten suhteellisessa määrässä ei tapahdu merkittävää muutosta ja eläkeläisten määrä hieman kasvaa.


Oulunsalon suuralueella ei kuitenkaan ole toteutunut Oulun kaupungin maankäytön toteutusohjelman 2013-2018 mukainen asukasmäärän kasvuennuste, vaan toteuma on ollut huomattavasti vähäisempää. Tässä tarveselvityksessä on käytetty Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2018-2022 ennusteita.


Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 4/2020


Tarveselvitystyöryhmä tutki kolme toimitilaratkaisumallia: A) omassa käytössä kaikki nykyiset tilat B) omassa käytössä kirkko ja laajennettu Toimitalo C) omassa käytössä kirkko ja Toimitalo.


Vaihtoehdossa A seurakunnan käytössä ovat kaikki nykyiset tilat ja ne peruskorjataan tarpeellisilta osin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Oulunsalon seurakunnan nykyisten tilojen kiinteistö- ja investointikustannukset ovat 4,7 miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 0,53 miljoonaa euroa.


Vaihtoehdossa B Oulunsalon seurakunnan omassa käytössä säilyvät kirkko ja laajennettu Toimitalo. Toimitaloon laajennetaan seurakuntasali 120 ruokailijalle ja muita tiloja kehitetään muunneltaviksi ja monikäyttöisiksi. Seurakuntasalin akustiikka soveltuu puheäänentoistoon sekä akustiselle musiikille. Asiakaspalvelutilat keskitetään helposti saavutettaviksi pääaulan läheisyyteen. Kaikki työhuoneet ovat yhteiskäytöllisiä. Vaihtoehdossa luovutaan Pysäkki ja Reppu vuokratiloista muun muassa niiden alhaisen käyttöasteen ja korkean tilavuokran vuoksi viimeistään keväällä 2021. Vuokratilojen toiminta siirretään Toimitalolle, jossa riittää kapasiteettia. Pitkäkankaan alueella kehitetään yhteistyötä Oulun kaupungin tiloissa. Salonpää/Niemenrannan alueelta vuokrataan tarvittaessa kerhotila tuntiperusteisesti. Vaihtoehdossa B Oulunsalon seurakunnan kiinteistö- ja investointikustannukset ovat seuraavan kymmenen vuoden aikana 5,2 miljoonaa euroa, joista investointien osuus on 1,53 miljoonaa euroa. Vaihtoehdossa B kiinteistö- ja investointikustannukset kasvavat vaihtoehtoon A verrattuna 10 %. Kiinteistökustannukset laskevat kuitenkin 13 %.


Vaihtoehdossa C Oulunsalon seurakunnan omassa käytössä säilyvät kirkko ja Toimitalo. Toimitalon tiloja kehitetään muunneltaviksi ja monikäyttöisiksi. Yli 60 ruokailijan tilaisuudet järjestetään muiden Oulun seurakuntien toimitiloissa kuten Pyhän Andreaan kirkossa tai Karjasillan kirkossa. Vaihtoehdossa luovutaan kaikista vuokratiloista viimeistään keväällä 2021. Vaihtoehdossa C Oulunsalon seurakunnan kiinteistö- ja investointikustannukset ovat 4,0 miljoonaa euroa ja vähenevät siten 15 % vaihtoehtoon A verrattuna.


Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitystyöryhmä esittää, että seurakuntayhtymän Talouden turvaaminen -ohjelmassa Oulunsalon seurakunnan toimitilojen osalta edetään vaihtoehdon B mukaisesti ja että asemakaavan muutos käynnistetään kesällä 2020.


Tarveselvitystyöryhmän perustelut esitetylle Toimitalon laajennukselle ja tilamuutoksille ovat seuraavat:


- Toimitalo saadaan palvelemaan monikäyttöisempänä vuosikymmeniä. Toimitalon kehittäminen on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen täysin uuden rakentamisen sijaan.


- Seurakunnan käyttöön jäävät muunneltavat ja monitoimiset tilat vastaavat nykyistä paremmin seurakunnan toiminnan tarpeita mm. nuorisotyön ja diakoniatyön osalta.


Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 4/2020


- Toiminnan keskittäminen Toimitalolle helpottaa työvuorojärjestelyjä ja sijaisuuksia sekä luo uudenlaista yhteistyötä työmuotojen kesken.


- Oulunsalon seurakunnassa siirrytään henkilökohtaisista ja/tai työmuotokohtaisista tiloista todelliseen tilojen yhteiskäyttöön.


- Uudistetut tilat tarjoavat paremmat mahdollisuudet vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen kuten hävikkiruoanjakeluun ja Kyläkamari toiminnalle.


- Ylläpidettävien tilojen määrä ja kiinteistökustannukset pienenevät.


Kiinteistötoimen johtokunta 27.5.2020:


Kiinteistötoimen johtokunta puoltaa Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen hyväksymistä ja valmistelun jatkamista työryhmän esittämällä tavalla vaihtoehdon B mukaan.


Oulunsalon seurakunnan seurakuntaneuvosto 28.5.2020:


Oulunsalon seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen hyväksymistä ja valmistelun jatkamista työryhmän esittämällä tavalla vaihtoehdon B mukaan.


Suunnittelutyöryhmä 1.6.2020:


Merkitään tiedoksi.


Tarveselvitysraportti liitteineen on esityslistan liitteenä.


Kiinteistöjohtaja esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus (kiinteistöjohtaja Jaana Valjus):

Yhteinen kirkkoneuvosto:


1. hyväksyi Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;


2. päätti, että tilatarveasiaa valmistellaan työryhmän esittämän vaihtoehdon B mukaan;


3. asetti Oulunsalon Toimitalon laajennus ja tilamuutokset hanketyöryhmän, mikäli se hyväksyy toimitilojen tarveselvityksen;


4. nimesi Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvitystyöryhmän jäsenet Oulunsalon Toimitalon laajennus ja tilamuutokset hanketyöryhmän jäseniksi. Nimet saa esittelijältä.


5. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Oulunsalon seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen.

 

§74 Valtuustoaloite: Yleisö-WC Oulujoen hautausmaalle

Yhteinen kirkkoneuvosto:


1. päätti, että Oulujoen hautausmaalle hankitaan yleisö wc-tila vuokrattavana kontti wc-tilana kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen selvitetään yleisö wc-tilan tarkoituksen mukainen sijainti;

2. päätti antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi ratkaisunsa asiassa.

 

§75 (2 liitettä) Käyttökorvaukset ja maksut sekä leirikeskushinnasto 1.1.2021 alkaen toistaiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti käyttökorvaukset, maksut ja hinnastot 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.


§76 Yli-Tuomisto 139-401-39-130, maanvuokrasopimus, Pahkakosken Energia Oy

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se


1. hyväksyy sopimusluonnoksen: Maanvuokrasopimus Yli-Tuomisto 139-401-39-130;


2. valtuuttaa yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia sopimusluonnokseen: Maanvuokrasopimus Yli-Tuomisto 139-401-39-130;

3. päätti alistaa asian tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

§77 Kiinteistö 564-430-35-41 Pappila, määräala, maaperän puhdistaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi saaneen tiedoksi asian väliraportin.

 

§78 (Kiinteistöt 564-404-90-2 ja 564-70-9908-8, sopimus voimajohtoalueen 110 kV ennakkohaltuunotosta ja suostumus lunastukseen, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Yhteinen kirkkoneuvosto


1. hyväksyi sopimuksen voimajohtoalueen ennakkohaltuunotosta


kiinteistöillä 564-404-90-2 (Turunen) ja 564-70-9908-8 (Oulujoen hautausmaa);


2. antoi suostumuksen voimajohtoalueen lunastukseen kiinteistöillä 564-404-90-2 (Turunen) ja 564-70-9908-8 (Oulujoen hautausmaa)

 

§79 Henkilöstösäästöt


Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi  kohtien 1-9 säästökohteiden toteutuksen käynnistämisen. Katso valmisteluteksti.

§80 Talouden tasapainottaminen vv. 2021 – 2026


Yhteinen kirkkoneuvosto:


1. keskusteli toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi;


2. nimesi valmistelutyöryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2021 – 2026 samanaikaisesti vuoden 2021 talousarvion sekä vv. 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun kanssa sekä


3. nimesi suunnittelutyöryhmän periaatepäätöksen mukaisesti jäseniksi yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen (pj), talousjohtaja Arja Ahosen (siht.), kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja Pauli Niemelän, YKN:n puheenjohtaja Niilo Pesosen, henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäahon sekä kiinteistöjohtaja Jaana Valjuksen. Työryhmä aloittaa työskentelynsä suunnittelutyöryhmän ja 4.6. pidettävän yhteisen kirkkoneuvoston jälkeen em. päätöksentekoelinten evästämänä ja pyrkii tuomaan konkreettisia talouden tasapainottamiseen liittyviä tuloksia alkusyksyn luottamuselinte kokoukseen.

 

§81 Ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esiteslistalla esitetyt Talousarvion 2021 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 laatimisohjeet. Yhteinen kirkkoneuvosto
hyväksyi raamit suunnittelutyöryhmän säästöesitysten pohjalta.

 

§82  DOM second hand -hanke, toiminnan turvaaminen ja kehittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto:


1. hyväksyi esitetyn DOMin rahoitussuunnitelman vuosille 2021 – 2024


2. hyväksyi, että palkataan kokoaikainen toiminnanohjaaja vastaamaan DOMin toiminnasta vuosille 2021 - 2024


3. hyväksyi, että palkataan osa-aikainen työntekijä myyntityöhön ja DOMin muihin toiminnan ohjaajan määräämiin tehtäviin


4. päätti turvata DOMin toiminnan vuosille 2021 - 2022 niin, että seurakuntatyön erityispalvelujen talouden raamin taso sovitetaan vastaamaan toiminnasta puuttuvaa rahoitusta (64 480 €).

5. päätti lähettää rahoitussuunnitelman yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

§83 Sairaalasielunhoitaja Juha Kyllösen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.


§84 Sairaalasielunhoitajan viransijaisuuden täyttäminen, Keskitalo Marja

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata sairaalapastori Marja Keskitalon 60% työajalla 1.8.2020 alkaen hoitamaan avointa sairaalapastorin virkaa siihen saakka, kunnes viran vakituinen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka.

Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito ja viran täyttöprosessi.

 

§85 Sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi julistaminen

Julistettiin haettavaksi.


§86 (1 liite) Emäntä Eira Alajuuman irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.


§88 (5 liitettä) Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.


§90 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§91 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen


§92 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen,


sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri

Valmistelijat aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula p. 040 574 7138 ja henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho p. 040 510 2843


Oulun aluekeskusrekisteri laajenee 1.10.2020 Pudasjärven ja Raahen


seurakunnilla (noin 30 000 jäsentä lisää). Tämän lisäksi aluekeskusrekisteriin


on liittymässä vuoden 2021 alussa uusia seurakuntia, joiden yhteenlaskettu


jäsenmäärä on lähes 80 000.


Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhde tulisi täyttää 1.9.2020 alkaen, jotta saadaan vahvistettua aluekeskusrekisterin resurssia ja jotta toiminta on vakaalla perustalla vuoden 2021 alussa. Palvelusihteerin palkkaaminen ei tuo lisäkustannuksia Oulun seurakuntayhtymälle, vaan välillisesti pienentää kustannuksia uusien asiakkaiden maksaessa osuutensa yhteisistä kuluista.


Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite


Jäsen- ja väestörekisteriasioiden hoitaminen seurakuntien toimintaa tukevalla tavalla.


Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon


Tehtävän pääasiallinen sisältö


Sukuselvitykset ja –tutkimukset


Jäsentietojen tarkistus- ja käsittelytehtävät


Asiakaspalvelu


Muut esimiehen määräämät tehtävät


Kelpoisuusehdot


Soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi/AMK)


Eduksi katsotaan


Perehtyneisyys kirkonkirjojenpitoon.


Johtoryhmä puoltaa työsuhteen auki julistamista.

Päätösehdotus (henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäaho):

Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri. 

Yhteinen kirkkoneuvosto:

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.


§93 DOM -Second Handin avustavan työntekijän palkkaaminen, Nikula Mirjami

Valmistelija tiimiesimies Kari Rekilä p. 050-521 1065


Mirjami Nikula on ollut palkattuna DOM Second Handin nuorisotyön avustajana osa-aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko), 1.1.2018–31.12.2018, sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta (kirkkoherra Satu Saarinen § 32/2017) ja edelleen 1.1.2019–30.6.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut (YKN pj., kirkkoherra Niilo Pesonen § 37/201). YKN:n päätöksellä ( 6/2019, §129 ) tehty palkkauksen jatkopäätös ajalle 1.7-31.12.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. YKN:n päätöksellä (11/2019, § 254) tehty palkkauksen jatkopäätös ajalle 1.1.-30.6.2020, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.


Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 3.10.2018 §37


Testamenttivarojen käyttö v. 2018 -2020 DOM:n osalta: Diakoniatyön saamasta testamentista varataan testamentin hengen mukaan vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 32 000 euroa työllistettävän henkilön palkkaamiseen sivulukuineen DOMiin. Lisäksi palkkakustannuksiin käytetään tarvittaessa, seurakuntatyön erityispalvelujen toimintakaudella säästyneitä palkkamäärärahoja. DOMin kautta saatavilla tuotoilla tuetaan seurakuntien alueella tehtävää diakoniatyötä.

Päätösehdotus (yhtymäjohtaja Pekka Asikainen):


Palkataan Mirjami Nikula DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi osa-aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.7.-31.12.2020, sijoituspaikkan seurakuntatyön erityispalvelut.

Yhteinen kirkkoneuvosto:

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.


§ 94 DOM Second Handin avustavan työntekijän palkkaaminen, Nina Ståhlberg


Valmistelija tiimiesimies Kari Rekilä, p. 050-521 1065


Mirjami Nikula on ollut palkattuna DOM Second Handin nuorisotyön avustajana osa-aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko), 1.1.2018–31.12.2018, sijoituspaikkana Oulun tuomiokirkkoseurakunta (kirkkoherra Satu Saarinen § 32/2017) ja edelleen 1.1.2019–30.6.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut (YKN pj., kirkkoherra Niilo Pesonen § 37/201). YKN:n päätöksellä ( 6/2019, §129 ) tehty palkkauksen jatkopäätös ajalle 1.7-31.12.2019, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. YKN:n päätöksellä (11/2019, § 255) tehty palkkauksen jatkopäätös ajalle 1.1.-30.6.2020, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.


Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 3.10.2018 §37


Testamenttivarojen käyttö v. 2018 -2020 DOM:n osalta: Diakoniatyön saamasta testamentista varataan testamentin hengen mukaan vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 32 000 euroa työllistettävän henkilön palkkaamiseen sivulukuineen DOMiin. Lisäksi palkkakustannuksiin käytetään tarvittaessa, seurakuntatyön erityispalvelujen toimintakaudella säästyneitä palkkamäärärahoja. DOMin kautta saatavilla tuotoilla tuetaan seurakuntien alueella tehtävää diakoniatyötä.

Päätösehdotus (yhtmäjohtja Pekka Asikainen):


Palkataan Mirjami Nikula DOM Second Handin nuorisotyön avustajaksi


osa-aikaisesti (46,5 %, 18 h/vko) ajalle 1.7.-31.12.2020, sijoituspaikkan seurakuntatyön erityispalvelut.

Yhteinen kirkkoneuvosto:

Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.