Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 2.4.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 2.4. klo 16.15 alkaen.


Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

Alussa lyhyesti tilinpäätöksestä. Kokouksessa  tehtiin myös aloite. Se on esityksen lopussa.

Säästäminen jatkuu Oulun ev.lut. seurakunnissa 

Oulun ev.lut. seurakuntien vuoden 2019 tilinpäätöksessä ylijäämä oli hieman yli 600 000 euroa. Ylijäämää kertyi monen alijäämäisen vuoden jälkeen säästötoimien vuoksi. Tänä vuonna taloudellisen tilanteen ennustetaan heikkenevän jälleen. 

Verotulot kasvoivat 2,8 prosenttia ja olivat 34,3 milj. euroa. Toimintakulut olivat 32,7 milj. euroa ja kasvoivat 1,5 prosenttia. Kulut kasvoivat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2013, jolloin Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat liittyivät seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymässä on säästetty vuosia jäsenmäärän, toimitusten ja verotulojen laskemisen vuoksi. Mm. vajaat 40 työntekijää eli 10 % on vähennetty, kun pois lähtevien tilalle ei ole otettu ketään tilalle. Varsinkin toimisto-, hallinto- ja kiinteistöpalveluissa on työntekijöitä vähennetty. Sen sijaan mm. pappeja on palkattu lisää. Kiinteistöjä on myyty parilla miljoonalla eurolla ja huonokuntoisimmat purettu. 

Investointimenot olivat 2 475 863,60 euroa. Suurin investointi oli Merenrantaleirikeskuksen rakentaminen Isoniemen leirikeskuksen tilalle Haukiputaalla. 

Tänä vuonna taloustilanne tulee heikkenemään, kun seurakuntien verotulojen arvioidaan laskevan 5 %. Korona-pandemian vaikutukset ennustetaan heijastuvan seurakuntayhtymän talouteen verotulojen ja sijoitustuottojen vähenemisellä. Oulussa joudutaan siirtämään kiinteistöjen peruskorjauksia ja hillitsemään muita kuluja. 

Huolellisella taloudenhoidolla taataan seurakunnan toiminta ja palvelut jatkossakin. 


Lisätietoja: 

Oulun seurakuntayhtymä yhtymäjohtaja Pekka Asikainen, pekka.asikainen@evl.fi, p. 040 772 6066 

Oulun seurakuntayhtymä talousjohtaja Arja Ahonen, arja.ahonen@evl.fi, p. 040 502 0108 

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesonen, niilo.pesonen@evl.fi, p. 044 316 1584 Yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 2.4.2020 

§29 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat 

§31 Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 


Yhteinen kirkkoneuvosto

1.       hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019;

2.       Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy poistoeron muutoksen, 1 377 605,43 euroa, investointivarausten purkamisen, 1 572 416,17 euroa, ja tekee uuden investointivarauksen, 5 000 000 euroa Intiön kappelin peruskorjausta varten. Investointivaraus ei kasvata Intiön kappelin kustannusarviota, joka on 5 900 000 euroa. Hankkeelle varataan lisäksi 900 000 euroa määrärahaa talousarvion investointiosassa.

3.       totesi, että seurakuntayhtymän tilinpäätös osoittaa 612 327,70 euroa ylijäämää;

4.        ​päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä 612 327,70 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille;

5.       hyväksyi Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2019 tilinpäätökset;

6.       totesi, että Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 581 199,91euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 34 184,35 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 6 451,16 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 9 716,67 euroa;

7.       ​päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen tilikauden ylijäämät siirretään tilikauden yli-/alijäämätileille;

8.       allekirjoitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja 


9.  lähetti tilinpäätökset seurakuntayhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi.

§32 Avustukset 2020 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2020 avustuksia myönnetään taulukoissa 1-3 esitetyllä tavalla. Jakamatta jää 2 000 euroa muihin kirkollisiin tarkoituksiin. 

§33 Uusi rahankeräyslaki 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että

 ◦Oulun seurakuntayhtymässä järjestetään rahankeräys varojen hankkimiseksi diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen
◦seurakuntayhtymän yhtymän johdon yksikkö tekee rahankeräyslupahakemuksen Poliisihallitukselle ja pienkeräysilmoituksen Oulun poliisilaitokselle
◦seurakuntayhtymän talous- ja tukipalvelut hoitaa keräysvarojen hallinnoinnin (rahankeräystili, kirjanpito, projektinumero, tilausnumero) ja valvonnan
◦talous- ja tukipalvelut seuraa aktiivisesti pienkeräyksen keräystuoton kertymistä, ettei se ylitä 10 000 euroa
◦talous- ja tukipalvelut antaa poliisilaitokselle pienkeräystilityksen viimeistään kahden kuukauden kuluttua pienkeräyksen päättymisestä
◦talous- ja tukipalvelut antaa vuosittain Poliisihallitukselle lain mukaisen vuosi-ilmoituksen
◦talous- ja tukipalvelut antaa vuosittain Poliisihallitukselle lain mukaisen vuosisuunnitelman
◦talous- ja tukipalvelut koordinoi pienkeräystilityksessä, vuosi-ilmoituksessa ja vuosisuunnitelmassa tarvittavien tietojen keräämisen seurakunnista ja seurakuntayhtymän palveluyksiköistä.

§35 Pandemia, Pidättäytyminen uusien haudanhoitosopimusten tekemisestä 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti että:
1.Uusista haudanhoitosopimuksista, joista ei vielä ole lähetetty tarjouslaskua haudan hoidosta vastaavalle, pidättäydytään määräajaksi 31.5.2020 saakka.
2.Määräajan kuluessa selvitetään mahdollisuudet ottaa uusia haudanhoitoja vastaan kesälle 2020 huomioiden viranomaistahojen koronavirus- pandemiaan liittyvät määräykset ja ohjeet.
3.Jo tehtyjen hoitosopimusten suhteen toimitaan Oulun seurakuntayhtymän yleisten haudanhoitosopimusten ehtojen (1.1.2013) mukaisesti, jossa on tarvittava force majeure -lauseke ylivoimaiselle esteelle.


§36 Pyhän Tuomaan kirkko peruskorjaus, tarveselvitystyöryhmän asettaminen 

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.asetti Pyhän Tuomaan kirkon peruskorjaus -tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimetään kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimetään Tuiran seurakunnan kirkkoherra, ulkopuoliseksi asiantuntijaksi arkkitehti Anja Röpelinen, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi toimitusjohtaja Jarmo Husso, työntekijöiden edustajaksi Anna-Leena Häkkinen ja sihteeriksi kiinteistösihteeri
2.nimesi edustajakseen työryhmään arkkitehti Jari Heikkilän.
 

§37 Intiön kappeli peruskorjaus, tarveselvitystyöryhmän asettaminen 

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.asetti Intiön kappeli peruskorjaus -tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimetään kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimetään tuomiorovasti, hautaustoimen päällikkö, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi rakennusinsinööri Kyösti Asikainen, työntekijöiden edustajaksi Sari Hirsikorpi ja sihteeriksi kiinteistösihteeri;
2.nimesi edustajakseen työryhmään erkkitehti Esa Kaupin


§38 As Oy Oulun Caritas-koti, ruoanvalmistuskeittiön peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha 

Yhteinen kirkkoneuvosto
1.hyväksyi As Oy Oulun Caritas-kodin ruoanvalmistuskeittiön peruskorjauksen toteutussuunnitelmat, kustannusarvio 450.000 euroa (sis. alv 24 %);
2.päätti käyttää Kirkkohallituksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa antaman väliaikaisen määräyksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 131) mukaista päätösvaltaa ja tekee rakentamispäätöksen sekä myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 450.000 euroa (sis. alv 24 %);
3.päätti saattaa rakentamista ja määrärahaa koskevan päätöksen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian sitten, kun valtuusto taas pystyy kokoontumaan.

§39 Jääli 564-409-59-209 ja Jääli 564-409-158-34, vaihtokirja, Oulun kaupunki 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti käyttää Kirkkohallituksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa antaman väliaikaisen määräyksen (Kirkon säädöskokoelma Nro 131) mukaista päätösvaltaa ja
1.hyväksyi vaihtokirjan: Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209 noin 478 m2 suuruinen alue ja Jääli 564-409-158-34 noin 481 m2 suuruinen alue, välirahaa ei tule maksettavaksi;
2.valtuutti yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia vaihtokirjaan: Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209, Jääli564-409-158-34;
3.valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan vaihtokirjan Jäälin seurakuntatalo 564-409-59-209 ja Jääli 564-409-158-34;
4.päätti alistaa asian kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§40 Johtavan sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut 

Valittiin Juha Kyllönen

§41 Viestintäasiantuntijan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana viestintäpalvelut 

Valittiin Virpi Mäkitalo

§42 Seurakuntasihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut 

Julistettiin haettavaksi.

§43 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut 

Valittiin Elisa Majala, varalle Heidi Pitkänen

§44 Niko Saarisen palkkaaminen määräaikaiseksi it-tukihenkilöksi 

Valittiin määräaikaiseksi Niko Saarinen ajalle 20.4. - 1.1.2020

§45 Soittokunnan toiminnanohjaaja Johanna Karin irtisanoutuminen 

Merkittiin tiedoksi

§46 Oulun seurakuntayhtymän ja tietosuojan sopimusseurakuntien tietotilinpäätös 2019 

Merkittiin tiedoksi

§47 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien valinta seurakuntatyön erityispalvelujen johtokuntaan ja palkkatyöryhmään 

Yhteinen kirkkoneuvosto

1.valitsi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi seurakuntatyön erityispalvelujen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2020) Eeva Poukeen
2.valitsiyhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi palkkatyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi (2020) Eeva Poukeen

§48 Valtuustoaloite: Yleisö-WC Oulujoen hautausmaalle 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää asian kiinteistöpalveluille valmisteltavaksi.

§49 Viranhaltijapäätökset 

Merkittiin  tiedoksi

§50 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 25.2.2020 päätösten täytäntöönpano 

Merkittiin tiedoksi


§    Alla oleva valtuustoaloite (LISÄASIANA) merkittiin tiedoksi  ja lähetettiin seurakuntatyön erityispalveluihin valmisteltavaksi

Marjo Kemppainen                          VALTUUSTOALOITE 14.4.2020


OULUN SEURAKUNTAYHTYMÄN ERITYISDIAKONIAN DOM SECOND HAND-YRITYKSEN TOIMINNAN TURVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa vuonna 2014 perustettu, vuoteen 2018 testamenttivaroin rahoitettu DOM second hand-hanke siirtyi vuonna 2018 seurakuntayhtymän erityisdiakonian alle vuoteen 2020 saakka. Toimintarahat ja  kahden osa-aikaisen työntekijän ovat tulleet Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivaroista. Koska DOMin rahoitus loppuu 2020 lopussa, on vaarana, että myös koko sen toiminta loppuu.

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunnan jäsenet sekä varajäsenet; Marjo Kemppainen (pj), Hannele Kurkela, Sisko Kuumola-Liimatta. Roy Mattson (vp) Kaarina Pajulampi, Juhani Pitkälä, Kalle Pyky, Mervi Lepojärvi, Päivi Tuomivaara, Martti Hannula, Hannu Rahikainen, Pirjo Bastman, Ann-Maria Raatikainen ja Mikko Jämsä  arvostavat DOMin kaltaista, kirkon piirissä hyvän tekemistä ja kestävää kehitystä harjoittavaa ”kivijalkayritystä” ja  yrityksen esillä olemista. Sen vuoksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet pitävät tärkeänä, että Oulun seurakuntayhtymä laatii pitkäjänteisen ja pysyvän suunnitelman DOMin tulevaisuuden turvaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tämä suunnitelma edellyttää mm. toiminnanjohtajan viran perustamisen, joka sisältää DOMin konseptin kehittämisen ja toteuttamisen, osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen ja uusien, esteettömien tilojen mahdollistamisen ja käyttöönoton.

Me allekirjoittaneet, Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä koostuvat kirkkovaltuutetut: Marjo Kemppainen (Elävä seurakunta – lähellä ihmistä), Roy Mattson (Elävä seurakunta – lähellä ihmistä), Kaarina Pajulampi (Katse), Juhani Pitkälä (Kristillisten perusarvojen puolesta), Kalle Pyky (Katse), Mervi Lepojärvi (Elävä seurakunta – lähellä ihmistä) ja Martti Hannula (Toimivat seurakuntalaiset), johtokunnan kaikkien jäsenten  ja varajäsenten myötävaikutuksella esitämme Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kirkkovaltuustolle, että se laatii pitkäjänteisen ja pysyvän suunnitelman DOMin toiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi, sekä päättää toiminnanjohtajan viran perustamisesta sisältäen DOMin konseptin kehittämisen ja toteuttamisen, osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen, sekä uusien, esteettömien tilojen mahdollistamisen ja käyttöönoton. (Huom! Valtuutettujen fyysinen allekirjoitus ei ole ollut mahdollista koronaepidemiasta johtuen. Valtuutetut ovat myöntäneet sähköpostitse Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunnan puheenjohtajalle luvan käyttää nimeään ko. aloitteessa.)

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta hyväksyi Seurakuntatyön erityispalveluiden toimintakertomuksen 2019 kokouksessaan 19.2.2020. Tämän esityksen/aloitteen perusteina on käytetty DOMin toiminta-ajatusta, tehtäviä ja tavoitteita, jotka on kirjattu ko. toimintakertomuksen sivuille 18-20 (LIITE 1) sekä toiminnanohjaaja Mari Tuokkolan 25.2 pidetystä Valtuustoseminaarin alustuspuheenvuorosta:
•Toiminta pohjautuu kirkon ideologiaan luomakunnan varjelemisesta ja lähimmäisen auttamisesta.
•Yhteisö, jossa kerätään rahaa hyväntekeväisyyteen myyntitoiminnan kautta. Toiminta on kokonaisuudessaan tuottanut 167 397 euroa, joka on lahjoitettu Oulun alueen tarvitsijoille ja ulkomaanapuun.
•Seurakuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa keräyskohteen valintaan.
•Osa tuotoista kerätään säännöllisesti Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien diakoniatyölle, osa diakoniatyön Erityispalveluiden kautta jaettavaksi vähävaraisille joulun alla ja osasta päättävät asiakkaat.
•Tavoittaa eri-ikäisiä ihmisiä; myös kirkosta etäällä olevia nuoria
•Tarjoaa mahdollisuuden seurakuntien vapaaehtoistoimijoille
•Muita toimintoja: papin vierailut ja läsnäolo (Mahdollisuus papin kohtaamiselle ja hengellisille keskuteluille), Dom-teatteriryhmä, hemmotteluhetkikotikäyntejä jne.
•Asiakaskunta lisääntynyt merkittävästi: suunnitelmissa uudenlaisten, innovatiivisten seurakuntatoimintojen ja yhteistyökumppaneiden etsiminen ja esim. sivupisteen avaaminen, jolla nähdään olevan omalta osaltaan merkitystä mm. maaseudun elävöittämiseksi ja työttömän väestönosan aktivoimiseksi.
•Rahoittaa itse toimintansa 2-3 vuoden sisällä

 
Oulussa 1.4.2020
 

3.4.2020 10.46