Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 21.2.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 21.2.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 21.2.2019 klo 16.15 alkaen. Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme  www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko . Lisätietoja kustakin käsitellystä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 
  
Tiedottajana kokouksessa oli vs. viestintäjohtaja Mervi Päivärinta p. 044 316 1563.
 
Yhteisen kirkkoneuvostoston päätökset 21.2.2019
 
§ 28 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

 
§ 29 Ei julkinen hankinta-asia: Sähkön hankinta vuosille 2019 - 2021 ja optio vuosille 2022 ja 2023.
Päätös on julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 
§ 30 Ei julkinen hankinta-asia: Rokuan leirikeskus, ruokapalvelut 1.5.2019-31.12.2020 ja optio vuosille 2021 ja 2022, toimittajan valinta.

Päätös on julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 
§ 31 Ei-julkinen hankinta-asia: Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelut 2019-2022.
Päätös on julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 
§ 32 Valmiustoimikunnan tehtävät ja valmiustoimikunnan nimeäminen vuosiksi 2019-2020

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:
1. määrittää valmiustoimikunnan tehtäviksi:

- vastata normaaliolojen aikana Oulun ev.-lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistyösuhteista;

- huolehtia henkisen huollon valmiudesta ja varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan sekä hautaustoimen jatkamiselle poikkeusoloissa:

- esittää Oulun ev.-lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma liitteineen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

2. asetti valmiustoimikunnan vuosiksi 2019 – 2020;

3. nimesi valmiustoimikuntaan vuosiksi 2019 – 2020 seuraavat henkilöt: yhtymäjohtaja Pekka Asikainen, lääninrovasti Pauli Niemelä, kirkkoherra Jaakko Tuisku, diakonian viranhaltija Heidi Karvonen, seurakuntamestari Kristiina Sanaksenaho, erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa, viestintäjohtaja Sakari Korpi, työnjohtaja Jukka Rönkönharju, järjestelmäasiantuntija Mika Björn, hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Juha Hänninen.


4. nimesi valmiustoimikunnan puheenjohtajaksi Pekka Asikaisen. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin.


5. antoi valmiustoimikunnalle luvan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.


§ 33 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä kaudella 2019 - 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä vuosille 2019 – 2020 yhtiöiden edustajat seuraavasti:

 
1. niiden osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa seurakuntayhtymä on osakkaana, edustajaksi yhtymäjohtajan tai hänen nimeämänsä;
 

2. ehdokkaat hallituksiin: lääninrovasti Pauli Niemelä, kirkkoherra Juhani Lavanko, talousjohtaja Arja Ahonen, kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, rakennuttajainsinööri Johanna Vakkuri, controller Maria Satalahti ja lakimies Kristiina Harjuautti.
 

3. seurakuntayhtymän omistamien yhtiöiden tilintarkastajaksi seurakuntayhtymän tilintarkastajan.

 
§ 34 Konserni- ja sijoitustyöryhmän asettaminen 2019 - 2020

 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palauttaa esityksen uudelleen valmisteluun. 
 
 
§ 35 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa 2019 - 2020

 
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajansa ja heille varahenkilöt johtokuntiin vuosille 2019-2020.

Hautaustoimen johtokunta: Lyly Rajala ja varalle Juha Hänninen

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta: Eero Hyytinen ja varalle Lauri Koukkari

Kiinteistötoimen johtokunta: Mikko Raudaskoski ja varalle Tuula Okkonen

Seurakuntatyön erityispalveluiden johtokunta: Soili Kallio-Pulkkinen ja varalle: Eeva Pouke

 
§ 36 Kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisen (1,5 v.) viran haettavaksi julistaminen

 
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisen viran ajalle 1.1.2020 – 30.6.2021 virkaa perustamatta, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

 
§ 37 Perheneuvojan avoimen viran hoidon jatkaminen, Kinnunen Tuomo ajalle 1.3. – 31.7.2019


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa pastori Tuomo Kinnusen palvelusuhdetta ajalle 1.3. – 31.7.2019. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito ja viran täyttöprosessi.

 
§ 38 Emännän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut


Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän pysyväisluonteiseen emännän työsuhteeseen Annika Kaverisen, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
§ 39 Keittäjä Raija Kynsilehto työsuhteen jatkaminen ajalle 1.3. - 31.5.2019


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että keittäjä Raija Kynsilehdon työsuhdetta jatketaan 80 %:na (93 tuntia / 3 viikkoa) ajalle 1.3. - 31.5.2019.


§ 40 Palvelusihteeri Katja  Ylipellon irtisanoutuminen 
 
Katja Ylipelto on irtisanoutunut Oulun aluekeskusrekisterin pysyväisluontoisesta palvelusihteerin työsuhteesta, päättymispäivä 30.11.2018. Päätös: Merkittiin tiedoksi.


§ 41 Johdon sihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana yhtymän johto
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 
§ 42 Ilmoitus ammattiliittojen luottamusmiehistä

Merkittiin tiedoksi.

 
§ 43 Ulkomaan virkamatka 2019: oppilaitosteologi Katariina Pitkänen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa virkamatkamääräykset oppilaitosteologi Katariina Pitkäselle Neuendettelsaussa 3.-7.6.2019 pidettävään CEUC:n konferenssiin osallistumista varten omin kustannuksin.

§ 44 Ulkomaan virkamatka 2019: oppilaitospastori Ari Savuoja ja oppilaitosdiakoni Salla Havukainen-Junno

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:
 
1. antaa virkamatkamääräykset oppilaitospastori Ari Savuojalle ja oppilaitosdiakoni Salla Havukainen-Junnolle Saksassa Neuendettelsaussa 3.-7.6.2019 pidettävään CEUC:n konferenssiin osallistumista varten sekä
 
2. maksaa päivärahat kotimaan päivärahan suuruisena.


§ 45 Rauhan Tervehdys -lehden strategia 2018 - 2022
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi

 
§ 46 Maankäyttösopimus ja vaihtokirjan esisopimus Oulun kaupungin kanssa, Karjasilta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy sopimusluonnoksen: Maankäyttösopimus ja kauppakirjan esisopimus Karjasillalla;


2. päättää ostaa Oulun kaupungilta Karjasillan kadut 564-13-9901-0 liitekartan mukaisen noin 100 m2 suuruisen määräalan, joka on asemakaavan muutosehdotuksen mukaan osa AL-korttelialuetta olevasta muodostettavasta tontista 564-13-58-14 (178.931 euroa);

3. päättää maksaa Oulun kaupungille sopimuskorvausta

asemakaavamuutoksen tultua voimaan yhteensä 782 050 euroa;

4. päättää maksaa ulokekorvausta Oulun kaupungille asemakaavassa

tonttirajojen ulkopuolelle osoitetusta ulokkeesta 9 072 euroa;

5. valtuuttaa yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia (mm. sopimuksen voimassaolon aikatauluun) sopimusluonnokseen: Maankäyttösopimus ja kauppakirja esisopimus maanvaihdosta Karjasillalla;

6. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen: Maankäyttösopimus ja kauppakirjan esisopimuksen Karjasillalla sekä maa-alueen vaihtokirjan;

7. alistaa asian kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
 
§ 47 Viranhaltijapäätökset

 
§ 48 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.3.2019

Päätös: merkittiin tiedoksi

§ 49 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 15.1.2019 päätösten täytäntöönpano

 
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.

§ 50 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

 
§ 51 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen


Lisälista-asiat:

 
§ 52 Lausuntopyyntö koskien hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista

Yhteinen kirkkoneuvosto
 
1. keskusteli asiasta ja ei kannata hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista.


§ 53 Ympäristötyöryhmän nimeäminen vuodesta 2019 alkaen


Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajakseen  ympäristötyöryhmään Irja Lahdensivun


§ 54   Tietosuojavastaavan nimeäminen 1.3. – 31.12.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen, jossa

a) Oulun seurakuntayhtymä nimeää tietosuojavastaavakseen lakimiehensä, tietohallintopäällikkönsä ja aluekeskusrekisterinjohtajansa. Nämä jakavat tehtäväsisällön keskenään siten, ettei tehtävän hoidossa muodostu esteellisyyksiä.

 

b) Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa tämän tietosuojavastaavapalvelun niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun aluekeskusrekisteriin (1.1.2019 Hailuoto, Keminmaa, Lumijoki, Pello, Posio, Siikalatva, Taivalkoski, Tervola, Utajärvi ja Ylitornio) sekä niille seurakunnille, jotka kuuluvat Oulun IT-alueelle (1.1.2019 Hailuoto, Kempele, Lumijoki, Muhos, Siikalatva, Tyrnävä ja Utajärvi). Palvelu tarjotaan maksullisena hintaan 5 senttiä per jäsen.

Tämä päätös tehdään aikavälille 1.3.–31.12.2019. Tämän vuoden aikana pyritään vaikuttamaan Kirkkohallitukseen ja kirkolliskokoukseen, jotta Kirkkohallitus ottaisi kokonaisvaltaisen vastuun seurakuntien tietosuojavastaavuudesta 1.1.2020 alkaen. Päätöksen mukaan nykyinen tietosuojatyöryhmä jatkaa toimintaansa vuoden 2019 loppuun ja jokainen Oulun yhtymän seurakunta ja yksikkö nimeää tietosuojan yhteyshenkilön.
 
§ 55 Seurakuntayhtymän edustaminen hankinta-asiassa
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhtymäjohtajalle oikeuden päättää, kuka tai ketkä edustavat Oulun evankelis-luterilaista seurakuntayhtymää tuomioistuimessa vuoden 2017 kuljetushankintaa koskevassa asiassa.  

22.2.2019 08.15