Uutislistaukseen

Päätökset Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli tänään torstaina 14.9. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

 

Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous 14.9.2017

§127 Sihteerin valitseminen

Valittiin Kristiina Harjuautti, varalle Jouko Hanhela ja Maria Satalahti.

 

§128 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän varahenkilön nimeäminen

Valittiin Kristiina Harjuautti

 

§129 Caritas-Säätiön tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi.

 

§130 Aluekeskusrekisterihanke

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy Oulun aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen ja

yhteisjohtokuntaa koskevan johtosäännön sekä sopimuksen liitteet ja

2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

 

§131 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin

-kustannuspaikalta jäljellä olevan 9.000 euroa Ylivieskan seurakunnan

kirkkohankkeelle.

 

§132 Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. asetti ohjausryhmän tarkastelemaan Oulun seurakuntayhtymän

johtamisjärjestelmää sekä antamaan selvityksen ja esityksen

mahdollisista toimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.3.2018

mennessä;

2. nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Yhteisen kirkkoneuvoston

puheenjohtajan kirkkoherra Niilo Pesosen sekä sihteeriksi

lakimies Kristiina Harjuautin;

3. nimesi työryhmän jäseniksi virkamiehistä tuomiorovasti Satu Saarisen, talousjohtaja

Arja Ahosen ja henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäahon sekä neljä luottamushenkilöä eli Henna Perätalon, Tuula Okkosen, Arto Kiviojan ja Matti Kakon.

4. päätettiin antaa tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle

 

HUOM. VALMISTELUTEKSTIÄ MUUTETTIIN JOILTAKIN OSIN. MIKÄLI HALUATTE NÄMÄ MUUTOKSET TIETOONNE OLKAA YHTEYDESSÄ KIRKKOHERRA NIILO PESOSEEN.

 

§133 Yhtymäjohtajan sijainen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että yhtymäjohtajan vuosilomien ja

virkavapauksien aikana sijaisena toimii toistaiseksi

1. ensisijaisesti talousjohtajan viran haltija sekä

2. toissijaisesti henkilöstöpäällikön viran haltija.

 

§134 Yhteisen kirkkoneuvoston arvio seurakuntayhtymän taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, piispantarkastuskertomus

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi arvionsa seurakuntayhtymän taloustilanteesta

ja tulevaisuuden näkymistä sekä toivomuksensa piispantarkastuksessa esille

otettavista asioista.

 

§135 Valtuustoaloite toiminnasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kanssa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää Oulun seurakuntien

kirkkoherroilta/kirkkoherrojen kokoukselta sekä seurakuntatyön

erityispalveluilta selvitykset toiminnastaan kielteisen turvapaikkapäätöksen

saaneiden kanssa. Selvitykset pyydetään lähettämään lakimies Kristiina

Harjuautille 6.10.2017 mennessä.

 

§136 Seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2018

1. Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2018 päätettiin varata 1,2 % vakituisten

työntekijöiden palkkamäärärahasta. Kyseisestä palkkamäärärahasta

0,8 % varataan seurakuntien/palveluyksiköiden talousarvioon

käytettäväksi ulkoiseen koulutukseen.

Palkkamäärärahasta 0,4 % varataan henkilöstöpalvelujen

talousarvioon käytettäväksi sisäiseen koulutukseen.

2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja talousarvioon

varattu koulutusmääräraha päätettiin viedä tiedoksi seurakuntaneuvostoille,

yhteistyötoimikunnalle ja johtaville viranhaltijoille.

3. Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmat

(koulutussuunnitelmat) laaditaan Kirkon henkilöstön ammatillisen

osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti ja

työttömyysvakuutusrahastolta haetaan lainmukainen koulutuskorvaus.

 

§137 Palvelusihteeri Reetta Annalan työsuhteen jatkaminen ajalle 1.10.2017 - 31.1.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa palvelusihteeri Reetta Annalan palvelusuhdetta ajalle 1.10.2017 –

31.1.2018.

Määräaikaisuuden perusteena on kahden palvelusihteerin pitkäaikaiset

työlomat sekä henkilöstöpalvelujen määräaikaisesti lisääntyneet työtehtävät

yhteistyöpalvelujen hoidon osalta.

 

§138 Palvelusihteeri Marja Ollikaisen työsuhteen jatkaminen enintään 31.12.2017 saakka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa Marja Ollikaisen palvelusuhdetta siihen saakka kunnes vakinainen palvelusihteeri palaa töihin kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka.

Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen palvelusihteerin työloma.

 

§139 Kiinteistönhoitajan määräaikaisen työsuhteen (1.11.2017 - 31.12.2019) haettavaksi julistaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa kiinteistönhoitajan määräaikaisen työsuhteen

(1.11.2017-31.12.2019) haettavaksi.

 

§140 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.

15.9.2017 08.59