Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 24.8.2017

25.8.2017 08.27

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin torstaina 24.8. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Päätökset löytyvät tästä alta.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.

Esityslista ja päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 24.8.2017 kokouksessa

§103  Caritas-Säätiön tilannekatsaus

Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

§104  Ei julkinen hankinta-asia: Hankintaoikaisuvaatimus, Oulun seurakuntayhtymän työhyvinvoinnin tutkiminen

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hylkää Redocap Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

 

§105  Ei julkinen hankinta-asia: Piha-alueiden kunnossapitotyöt talvikausille 1.10.2017-30.4.2019 + optio 1.5.2019-30.4.2020, urakoitsijan valinta

Päätös: Päätöksestä tulee julkinen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

 

§106  Juuman leirikeskus, jätevesijärjestelmän perusparantaminen, suunnitelmat, määräraha (liite)

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
 1. hyväksyy Juuman leirikeskuksen jätevesijärjestelmän perusparantamisen suunnitelmat, kustannusarvio 95.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
 2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- hyväksyy Juuman leirikeskuksen jätevesijärjestelmän perusparantamisen suunnitelmat ja kustannusarvion 95.000 euroa
 (sis. alv 24 %) ja
- tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 95.000 euroa (sis. alv 24 %).

 

§107  Jakkukylän hautausmaan lahjoittaminen Iin seurakunnalle
Esittelijä muutti esittelytekstiään siten, että lause "---jäävillä asukkailla (esimerkiksi Maalismaa) on oikeus tulla haudatuksi Jakkukylän hautausmaahan samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin
iiläisillä 31.12.2027 saakka" muutetaan lauseeksi: "---jäävillä asukkailla (esimerkiksi Maalismaa) on oikeus tulla haudatuksi Jakkukylän hautausmaahan samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin iiläisillä erikseen sovittavaan päivämäärään saakka."

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
 1.) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä lahjoittaa Jakkukylän hautausmaan Iin seurakunnalle vastikkeetta; ja
 2.) päätös Jakkukylän hautausmaan lahjoittamisesta Iin seurakunnalle vastikkeetta alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

§108  Talousarvion raamit 2018 (liite)

Päätös: Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 talousarvion raami seurakunnille on vaihtoehdon 3 ja palveluyksiköille vaihtoehdon 3 mukainen. (Vaihtoehdot löytyvät esityslistalta http://www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko)

 

§109  Yhteisen kirkkoneuvoston arvio seurakuntayhtymän taloustilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä, piispantarkastuskertomus

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto perustaa työryhmän valmistelemaan esittelytekstissä mainittuja piispantarkastukseen liittyviä kysymyksiä. Vastaukset toimitetaan lakimies Kristiina Harjuautille 5.9.2017 mennessä. Työryhmään valittiin Jarmo Komulainen, Arto Kivoja ja Arja Lämsä.

 

§110  Palaute kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista (liite)

 

Esitystekstiin tuli muutoksia:


1.3. hiippakuntavaltuustojen lakkauttaminen
Jos valitsitte jälkimmäisen vaihtoehdon, niin kuinka monta maallikkojäsentä tulisi lisätä
o 1 maallikkojäsen
x 2 maallikkojäsentä
o 3 maallikkojäsentä

Tämä muutettiin siten, että tulee 3 maallikkojäsentä

 

Hiippakuntadekaanin ja lakimiesasessorin tulisi olla
 o tuomiokapitulin päätösvaltaisia jäseniä
 x paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella, tarvittaessa esittelijänä

Vaihdetaan kohtaan "tuomiokapitulin päätösvaltaisia jäseniä"

 

2.1 Virka- ja työsuhteisiin liittyvät muutokset tuli muutos kohtaan, jossa muokattiin määräaikaisten virkojen suhteen. Sieltä poistetaan kohta piispa. 

 

Kohtaan 3.2 Seurakuntalaisten oma-aloitteisen toiminnan esteet lisätään vielä kohta "valtuuttavan ja valmentavaan johtajuuteen tähtäävän koulutuksen vaje kirkon työntekijöiden koulutuksessa"

 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa palautteen kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista. Katso edellä olevat esitystekstiin tulleet muutokset.

 

§111  Aloite Oulun hautausmaan vanha osa, yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2017

Päätös: Asia annetaan valmisteltavaksi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvelle.

 

§112  Seurakuntayhtymän tukimaksu Kirkon mediasäätiölle vuonna 2017

Päätös: Seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen vuonna 2017 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa/jäsen.

 

§113  Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 - 2017 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 - 2018 (liite)

Päätös: Merkitään saaduksi.

 

§114  Taloussuunnittelijan työloman sijaisuuden täyttäminen

Päätös: Taloussuunnittelijan työloman sijaiseksi ajalle 1.9.2017- 31.1.2018 valitaan Seija Saari ja varalle Catherine Grönstrand haastattelumuistiossa ilmenevin perustein.

 

§115  Hallintosihteeri Kaisu Nissisen irtisanoutuminen

Päätös: Merkitään tiedoksi.

 

§116  Talousraportti 1.1.- 30.6.2017 (liite)

Päätös: Merkitään tiedoksi.

 

§117  Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 13.6.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
 1. toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2017 tekemät päätökset ovat olleet laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia 27.7.2017;
 2. hyväksyy ehdotetut toimenpiteet.

 

§118  Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 5.9.2017

Päätös: Merkitään tiedoksi.

 

§119  Sijoitusraportti

Päätös: Merkitään tiedoksi.

 

§120  Viranhaltijapäätökset (liite)

Päätös: Merkitään tiedoksi.

 

§121  Kirkkoherra Satu Saarisen palkan määritys 1.9.2017 alkaen

Esityslistan alkuperäiseen esitykseen (Kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5350 euroa/kk 1.9.2017 alkaen ) tuli kaksi vastaesitystä, joista äänestettiin:
Ensin Juha Hänninen esitti, että kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5629,13 euroa / kk 1.9.2017 alkaen. Tuula Okkonen ja Henna Perätalo kannattivat esitystä.

Sitten Jarmo Komulainen esitti, että kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5396,90 euroa / kk 1.9.2017 alkaen. Pirjo Pyörälä kannatti esitystä.
Äänestyksen tulos:
Juha Hännisen esitys: JAA, sai 3 ääntä
Jarmo Komulaisen esitys: EI, sai 12 ääntä
Toinen äänestys:
Esittelijän pohjaesitys: JAA, sai 3 ääntä
Jarmo Komulaisen esitys: EI, sai 12 ääntä
Yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli:  Kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5396,90 euroa / kk 1.9.2017 alkaen.

 

§122  Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

Päätös: Asiat löytyvät esityslistalta.

 

§123  Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen 

Päätös: Tieto esityslistalla.

 

Julkaistu 25.8.2017