Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 1.6.

 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin tänään torstaina 1.6. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.  Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.

 

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 1.6.2017 kokouksesta

 

Kokouksen alussa äänestettiin pykälien käsittelyjärjestyksestä: äänestyksen jälkeen (yhdeksän kokousedustajaa puolsi muutosta, kuusi vastusti) pykälä 83 siirrettiin käsiteltäväksi pykälän 86 jälkeen.

 

§81 Ei julkinen hankinta-asia: Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, julkisivukorjaus, urakoitsijan valinta

Päätös: Päätös on julkinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 

§82 Urkujen siirrot Kaukovainion kappelilta Vanhalle kappelille ja Vanhalta kappelilta Maikkulan kappelille, rakentamispäätös ja määräraha

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi urkujen siirrot kappeleissa Kaukovainio, Vanha kappeli ja Maikkula, kustannusarvio 82 000,00 euroa (sis. alv 24 %);
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 82 000,00 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

 

§84 Aloite seurakuntajaon muuttamiseksi; Jakkukylän osakuntaliitos Iin kuntaan

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
 1. antaa puoltavan lausunnon seurakuntajakoa koskevasta Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston aloitteesta, joka koskee Jakkukylän alueen siirtämistä Oulujoen seurakunnasta Iin seurakuntaan 1.1.2018 lukien;
2. lähettää lausunnon ja aloitteen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.


§85 Aloite eettisten perusteiden ottamisesta mukaan seurakuntayhtymän hankintaohjeisiin

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§86 Hautaustoimen tilojen tarveselvitys

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi Hautaustoimen tilojen tarveselvityksen;
2. päätti, että hautatoimen tilatarveasiaa valmistellaan työryhmän esittämän vaihtoehdon B mukaan;
3. asetti Oulujoen hautausmaan laajennuksen hanketyöryhmän.
Puheenjohtajaksi nimettiin kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimetään hautaustoimen päällikkö, hautaustoimen johtokunnan edustajaksi Hannu Joki-Luomala, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Martti Väänänen, työntekijöiden edustajaksi ylipuutarhuri Juha Moilanen ja sihteeriksi kiinteistösihteeri. Työryhmä voi tarvittaessa käyttää eri alojen asiantuntijoita;
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Hautaustoimen tilojen tarveselvityksen.

 

§83 Vastine aloitteeseen: Kiimingin seurakuntaneuvosto 30.9.2015: Wc/varastotilojen rakentaminen Kiimingin kirkkomaalle


Esittelijä otti asian uudelleen valmisteluun eli asiasta ei tehty päätöstä.

 

§87 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä lähettää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle 13.6.2017 pidettävään kokoukseen.

 

§88 Valmiussuunnitelman päivitys, yleinen osa

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman yleisen osan ja antaa sen tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

 

§89 Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2016

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen 2016 ja se annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

§90 Oulun seurakuntayhtymän työsuojelun toimintaohjelma sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman sekä sen liitteenä olevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

 

§91 Ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2020 toimintasuunnitelman laatimista varten

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion sekä vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeet edellä esitetyn mukaisena.

 

§92 Lakimiehen viran täyttäminen

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän vakituiseen lakimiehen virkaan OTK, varatuomari Kristiina Harjuautin 1.7.2017 lukien, sijoituspaikka yhtymän johto.

 

§93 Palvelusihteeri Kaisu Isoniemen irtisanoutuminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

§94 Tiedottajan opintovapaan sijaisuuden jatkaminen, Ulla Keski-Filppula

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti yhtymäjohtajan päätöksen 65/2017.

 

§95 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 25.4.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto

1. totesi, että yhteisen kirkkovaltuuston 25.4.2017 tekemät päätökset ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia 5.6.2017;

2. hyväksyi ehdotetut toimenpiteet.

 

§96 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 13.6.2017

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 

Julkaistu 2.6.2017

 

2.6.2017 12.06