Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätökset 26.1.

27.1.2017 10.29

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin 26.1.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät sivulta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

§1 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasia

§2 Sihteerin valitseminen

1. hallintosihteeri
2. lakimies
3. taloussuunnittelija

§3 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kokouksessa läsnäolo-oikeutetut

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä vuosina 2017 - 2018 sekä
kokouksessa läsnäolo-oikeutetut.

§4 Ylikiimingin piirineuvoston aloite kippikattilan saamiseksi Ylikiimingin uuden seurakuntatalon keittiöön

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Oulujoen seurakuntaneuvoston esityksen mukaan 

1.Ylikiimingin uuden seurakuntatalon keittiöön hankitaan kippikattila
2. päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolla, että se myöntää lisämäärärahaa kippikattilan hankintaan 25 350 euroa

Asiasta äänestettiin: Kiinteistöjohtajan päätösesitystä (kippikattilaa ei hankita) kannatti seitsemän (7) kirkkoneuvoston jäsentä. Vastaehdotuksena ollutta esitystä(Teuvo Päkkilän tekemä), joka mukaan kippikattila hankintaan kannatti kahdeksan (8) jäsentä.

Kiinteistöjohtaja Jaana Valjus jätti eriävän mielipiteen.

§5 Oulujoen seurakunnan toimitilojen tarveselvitys

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi Oulujoen seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;
2. päätti, että tilatarveasiaa valmistellaan työryhmän esittämän
vaihtoehdon B mukaan;
3. hyväksyi Hintan ja Myllyojan seurakuntatalojen, tilamuutos- ja
kalustehankintatarpeet, kustannusarvio 50.000 euroa (sis. alv 24 %).
4. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
 - käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Oulujoen
seurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;
- hyväksyy Hintan ja Myllyojan seurakuntatalojen tilamuutos- ja
kalustehankintatarpeet ja
- myöntää hankkeelle 50.000 euron (sis. alv 24 %) määrärahan.

§6 Ei julkinen hankinta-asia: Lämsänjärven leirikeskus, keittiön ja alapohjan peruskorjaus sekä vesikattourakka, rakennusurakka, pääurakka, urakoitsijan valinta
 
§7 Ylikiimingin kirkko, pääportaiden muutos, toteutussuunnitelmien hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi Ylikiimingin kirkon pääportaiden muutossuunnitelmat,
2. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- hyväksyy Ylikiimingin kirkon pääportaiden muutossuunnitelmat;
- tekee Ylikiimingin kirkon pääportaiden muutoksen
rakentamispäätöksen ja
- alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 §8 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2017

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
liitteen mukaisena.
 
§9 Keittäjän työsuhteen täyttäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän keittäjäksi Anne Kyllösen (varalle Anna-Maija Ollila) , sijoituspaikka kiinteistöpalvelut.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

§10 Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö

Päätettiin merkitä tiedoksi.

 §11 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan määrääminen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen (KJ 8: 7,1)

Yhteinen kirkkoneuvosto määräsi edustajansa niihin yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksiin, jolloin kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai he
molemmat ovat estyneenä.

Valittiin Juhani Liukkonen ja Henna Perätalo.

 §12 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa 2017 - 2018

Arvioinnin ja hallinnon johtokunta
Juhani Liukkonen Maija Päkkilä
Hautaustoimen johtokunta
Sirkka-Liisa Myllylä Martti Hannula
Kiinteistötoimen johtokunta
Martti Väänänen Pirjo Pyörälä
Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunta
Mikko Raudaskoski Tuula Okkonen.
 
 §13 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien valinta valintatyöryhmiin

Yhteinen kirkkoneuvosto on nimesi valintatyöryhmiin vuosille 2017 – 2018
seuraavat neljä edustajaa sekä heidän henkilökohtaiset varaedustajansa:

Maija Päkkilä (KPP) varalla Elina Viljamaa (KPP)
Arja Lämsä (KATSE) varalla Henna Perätalo (KATSE)
Mikko Raudaskoski (ESLI) varalla Irja Lahdensivu (ESLI)
Martti Hannula (TS) varalla Sirkka-Liisa Myllylä (TS).
 
§14 Seurakuntayhtymän edustus yhtiöissä vuosina 2017 - 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi vuosille 2017 - 2018 yhtiöihin edustajat
seuraavasti:
1. niiden osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa seurakuntayhtymä on
osakkaana, edustajaksi yhtymäjohtajan tai hänen määräämänsä;
2. ehdokkaat sijoitustoimintaan kuuluvien yhtiöiden hallituksiin lääninrovasti,
kirkkoherra Juhani Lavanko, talousjohtaja Arja Ahonen, taloussuunnittelija
Päivi Juntunen, controller Maria Satalahti ja taloussuunnittelija Jouko
Hanhela;
3. ehdokkaat toiminnalliseen käyttöön kuuluvien yhtiöiden hallituksiin:
lääninrovasti, kirkkoherra Juhani Lavanko, talousjohtaja Arja Ahonen,
controller Maria Satalahti, taloussuunnittelija Päivi Juntunen ja
rakennuttajainsinööri Matti Suutari;
4. ehdokkaaksi asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin, joissa seurakuntayhtymä
tai hautainhoitorahasto on vähemmistöosakkaana: lääninrovasti,
kirkkoherra Juhani Lavanko, talousjohtaja Arja Ahonen, controller Maria
Satalahti, rakennuttajainsinööri Matti Suutari ja taloussuunnittelija Jouko
Hanhela.
 
§15 Valmiustoimikunnan tehtävät ja valmiustoimikunnan nimeäminen vuosiksi 2017 - 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

 1. määritti valmiustoimikunnan tehtäviksi
- vastata normaaliolojen aikana Oulun ev.-lut. seurakuntien ja
seurakuntayhtymän valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja
yhteistyösuhteista;
- huolehtia henkisen huollon valmiudesta ja varmistaa edellytykset
seurakunnallisen toiminnan sekä hautaustoimen jatkamiselle
poikkeusoloissa;
- esittää Oulun ev.-lut. seurakuntien ja seurakuntayhtymän
valmiussuunnitelman liitteineen yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi;
2. asetti valmiustoimikunnan vuosiksi 2017-2018;
3. nimesi valmiustoimikuntaan: yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen
(valmiuspäällikkö), kirkkoherra Juhani Lavanko, kirkkoherra Niilo
Pesonen, diakonian viranhaltija Kirsi Karppinen, seurakuntamestari
Kristiina Sanaksenaho, erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa,
viestintäjohtaja Sakari Korpi, työnjohtaja Jukka Rönkönharju,
järjestelmäasiantuntija Mika Björn, hautaustoimen päällikkö Tuomo
Vuontisjärvi sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä edustaja.
4. nimesi valmiustoimikunnan puheenjohtajaksi yhtymäjohtaja Ilpo
Kähkösen. Puheenjohtaja kutsuu sihteerin;
5. nimesi edustajakseen toimikuntaan Juha Hännisen sekä
6. antoi valmiustoimikunnalle luvan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

 §16 Ympäristötyöryhmän nimeäminen vuosille 2017 - 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto
1) asetti ympäristötyöryhmän vuosille 2017 – 2018;
2) nimesi seuraavat henkilöt ympäristötyöryhmään:
Haukipudas nuorisotyönohjaaja Pekka Rintamäki
Karjasilta seurakuntapastori Maija Hyvönen
Kiiminki kappalainen Juha Tahkokorpi
Oulujoki seurakuntamestari Mika Nissinen
Oulunsalo seurakuntamestari Matti Santaniemi
Tuira kappalainen Päivi Jussila
Tuomiokirkko
seurakunta seurakuntasihteeri Riitta Laurila
(toimistovastaava)
yhtymän johto taloussuunnittelija Jouko Hanhela
kiinteistöpalvelut talotekniikan insinööri Aapo Korteniemi
(energiavastaava)
hautauspalvelut puutarhuri Outi Soukainen
(seurakuntayhtymän ympäristövastaava).
3) nimesi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Irja Lahdensivun työryhmään;
4) nimesi kappalainen Juha Tahkokorven ympäristötyöryhmän
puheenjohtajaksi ja sihteeriksi puutarhuri Outi Soukaisen.

 §17 Sijoitustoimintaryhmän asettaminen  

 Yhteinen kirkkoneuvosto asetti yhtymäjohtajan tueksi
sijoitustoimintaryhmän. Ryhmään nimettiin yhtymäjohtajan
(kokoonkutsujana) lisäksi jäseniksi: Matti Kakko (yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja), Arto Kivioja (yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja,
sijoituskiinteistöt), Markku Vieru (professori Lapin yliopisto), rahoituspäällikkö
Veli-Matti Keloneva (Oulun kaupunki) ja talousjohtaja Arja Ahonen.
Nimeämisten erityisenä perusteena on asiantuntijuus. Ryhmän sihteeriksi
nimettiin taloussuunnittelija Jouko Hanhela. Sijoitustoimintaryhmän
toimikausi on vuoden 2018 loppuun.
 
§ 22. Kirkkoherrojen, yhtymäjohtajan sekä seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden palkan määritys

Päätettiin nimetä vuosille 2017 - 2018 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä palkka-asiamiehen valmistelemaan kirkkoherrojen, yhtymäjohtajan sekä palveluyksiköiden johtajien palkkauksen arviointia ja määrittelyä.