Hyppää sisältöön

Oulujoki kyrka

Ule älvs kyrka.

Juuso Häkkilä

Norra Finlands enda bevarade jugendkyrka i trä

Oulujoki kyrka är den enda bevarade jugendkyrkan i trä i Norra Finland. Den stod klar 1908. Kyrkan ligger i en skogsdunge på norra sidan av Ule älv i stadsdelen Kirkkokangas, cirka fem kilometer från Uleåborgs domkyrka. Oulujoki kyrka och Ule älvs församling, som uppkallats efter den, hör till Uleåborgs kyrkliga samfällighet. Kyrkan finns med på Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse. Omgivningen kring Oulujoki kyrka har skyddats genom detaljplanen. Planeringen av kyrkan har influerats av Finlands nationella självständighetssträvan i början av 1900-talet. Kyrkans arkitekt, Victor J. Sucksdorff, representerade den nationalromantiska stilriktningen som präglades av karelska influenser. Arkitekten hade de facto besökt de karelska trakterna för Kalevaladikterna och studerat träarkitekturen där. På så vis understöddes finskheten. Kyrkans ritningar blev färdiga 1905 och godkändes av Senatens ekonomiedepartement 1906. Byggarbetet inleddes 1907 och färdigställdes 1908. Biskop Koskimies invigde templet som den helige Andes kyrka den 23 augusti 1908.

Kyrkan är 34 meter lång och 15 meter bred. Takhöjden är 20 meter, medan klockstapeln reser sig 43 meter ovanför marken. Den mest särpräglade detaljen i kyrkans konstruktion är antagligen dess gavelvägg mot öster. Kyrkans mittaxel bildar tillsammans med altaret, predikstolen, korläktaren och orgeln en vacker helhet. En motsvarande lösning finns inte i någon annan kyrka i Finland. På kyrkans motsatta vägg, den västra gaveln, finns ett fönster med ett infällt kors och inskriptionen JHS, Jesus Hominum Salvator, dvs. ”Jesus, människornas frälsare”. På kyrkans gavel har man dessutom graverat in namnen på alla Jesu lärjungar eller apostlar, dock så att Judas namn har placerats längre ner än de andra.

Naturlig interiör

Ule älvs kyrka

Sanna Krook

Kyrkans interiör präglas av timmerväggarna som varken har målats eller belagts med någon annan yta. I dag har de fått en fin patina som bär spår av tidens tand. En kontrast till de mörka väggarna bildas av den vita altargaveln och taket. Taket och i synnerhet klockstapeln reser sig högt ovan marken. Den ena klockan i tornet är försedd med en inskription där man ber om välsignelse för Finlands folk: "Oi Herra siunaa Suomen kansa". (O Herre, välsigna Finlands folk”.) Timret donerades en gång i tiden av de andra församlingarna vid älven och flottades till kyrkans byggplats. Kyrkan vilar på en stadig grund bestående av urberg från Uleälvsområdet. Kyrkans ursprungliga inredning ändrades flera gånger under 1900-talet, men 1984 restaurerades kyrkan så att den så långt som möjligt motsvarar den ursprungliga skepnaden. Restaureringen planerades av arkitekten Anna-Maija Ylimaula i samverkan med Esko Järventaus. Huvudorgeln har 25 stämmor. Den har tillverkats av Kangasala orgelfabrik år 1971.  I samband med restaureringen installerades ovanför altaret en kororgel med 6 stämmor, som även den hade restaurerats.

Konst i Ule älvs kyrka

Den enda målningen i kyrkan föreställer Frälsaren i bön. Målningen går också under namnet En ensam bedjare. Konstverket har gjorts av Venny Soldan-Brofelt (1863–1945). Clementine Åström donerade målningen som altartavla till kyrkan, sannolikt strax efter att kyrkan stod klar (1908). Den hängdes dock aldrig upp ovanför altaret, antagligen på grund av altarets exceptionella konstruktion. Målningen förvarades länge i kyrkans sakristia. Kyrkans kyrkotextilier har designats av textilkonstnären Raija Rastas och tar på ett finkänsligt sätt hänsyn till kyrkans arkitektoniska framtoning.

Historisk landskapsbild

Bland de historiska användarna av Oulujoki kyrka kan särskilt nämnas soldaterna. Under flera decennier användes templet även av den österbottniska brigaden, Pohjan prikaati, som lades ned 1998. Numera är kyrkan framför allt en populär vigselkyrka på sommaren. Kyrkan är även en omtyckt plats för konserter. Många kommer för att finna julens frid i detta anspråkslösa och samtidigt romantiska tempel. Under de senaste krigen uppfördes ett antal hjältegravar bredvid kyrkan. Hjältegravgården placerades så nära kyrkan som möjligt. I övrigt har kyrkomiljön inte utsatts för några större förändringar under de senaste knappa hundra åren. Oulujoki kyrka med sin omgivande kyrkopark och närliggande begravningsplats samt prästgården invid Ule älv bildar en skyddad landskapshelhet, som även omfattar åkrarna i området. Åkrarna odlas fortfarande. Tillsammans bildar de en synnerligen enhetlig landskapsbild från 1900-talet, som inte har förändrats genom nybygge.

Mera bilder av Oulujoki kyrka >>

Panorama >>

Musik >>