Yhtymän johto

Yhtymän johdon tehtävänä on johtaa strategista suunnittelua. Sen lisäksi yhtymän johto vastaa yleishallinnosta, varainhoidosta, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja lakipalveluista.

Yleishallinto

1. vastaa yhtymän hallinnosta ja taloudesta;

2. toimii yhtymän yleisenä valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä;

3. laatii omalta osaltaan ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

4. valmistelee osaltaan yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettävät asiat;

5. esittelee osaltaan yhteisen kirkkoneuvoston asiat;

6. pitää luetteloa yhteisen kirkkoneuvoston päätösten toimeenpanosta;

7. laatii osaltaan yhteiselle kirkkoneuvostolle vuosittain kertomuksen toiminnasta, laadittujen suunnitelmien ja talousarvioiden toteutumisesta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta;

8. vastaa paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä ja henkilöstön luottamusmiestoimen järjestämistä;

9. vastaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa koskevien asioiden järjestämisestä.

Varainhoito

1. vastaa yhtymän rahatoimesta

2. hoitaa yhtymän varoja ja omaisuutta

KL 11 luku 2 § 1 mom

Strateginen suunnittelu ja sisäinen valvonta

1. johtaa yhtymän strategista suunnittelua

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lakipalvelut

1. asiantuntija-avun antaminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien oikeudellisten asioiden hoitamisessa

2. asiantuntija-avun antaminen hankinta-asioissa

3. seurakuntayhtymän edustaminen tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.


Yhtymän johtoa johtaa yhtymäjohtaja.

Lisätietoja: Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi sekä juristi Kristiina Harjuautti.