Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätökset 25.8.

Oulun ev.-lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 25.8.2016

Kokouspäätökset

Määräalan myynti tilasta Turunen (564-404-90-2), Kirkkokangas Oulu
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Lausunto hallinto-oikeudelle, kirkollisvalitus Sirkka Kangas
Annetaan Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle lausuma, jonka mukaan Sirkka Kankaan valitus tulisi hylätä.

Rippikoulumaksut 2017
Rippikoulumaksut syksystä 2016 alkaen:
-päivärippikoulu (sis. ateria) 30 euroa (ennen 0 euroa)
-leirikoulu ilman kuljetusta 50 euroa (ennen 45 euroa)
-leirikoulu sis. kuljetus 65 euroa (ennen 60euroa).
Erityisrippikoulut kuten vaellus- ja ratsastusrippikoulut hinnoitellaan kustannuksiaan vastaavasti, kuten tähänkin saakka.

Kehitysvammaistyön papin viran täyttäminen määräaikaisesti
Pastori Hanna Fähnrichin virkasuhdetta kehitysvammaistyön papin virassa jatketaan 1.10.2016 alkaen määräaikaisesti 31.12.2016 saakka. Määräaikaisuuden perusteena on kehitysvammaistyön työntekijätilanteen kokonaistarkastelu henkilöstösuunnitelman 2017 laadinnan yhteydessä.

Palvelusihteerin määräaikainen (2 vuotta) työsuhde 1.10.2016 – 30.9.2018
Palvelusihteeri Tuula Tauriaisen työsuhdetta jatketaan kahden vuoden määräaikaisuudella ajalle 1.10.2016 - 30.9.2018 ja kaikkien seurakuntien ollessa 2018 Kirkon palvelukeskuksen asiakkaina tilannetta arvioidaan uudelleen.

Seurakuntayhtymän tukimaksu Kirkon mediasäätiölle vuonna 2016
Seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen vuonna 2016 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla maksulla 0,10 euroa/jäsen.

Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja Suomen Merimieskirkko ry:n yhteistyösopimus
Sopimusta Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa jatketaan vuosille 2017 - 2018. Avustus vuonna 2017 on 24000 euroa ja 26000 euroa vuonna 2018. Edellytyksenä avustukselle on, että toiminta jatkuu Oulussa.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 - 2016 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2016 - 2017
Merkittiin saaduksi.

Työryhmän nimeäminen Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian päivittämiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa valmisteluryhmän henkilöstöstrategian päivittämiseksi ja nimesi ryhmään YKN:n edustajiksi Matti Kakon ja Mikko Raudaskosken. Valmistelun tulee olla valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä.
 
Talouden väliraportti 30.6.2016
Merkittiin tiedoksi.
Oulun seurakuntayhtymän talousjohtaja Arja Ahonen:
Oulun seurakuntayhtymässä ryhdyttiin talouskuurille vuonna 2014, kun alijäämää kertyi yli 2 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa 2016 kulut on saatu laskemaan 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ylijäämä oli kesäkuussa 3 miljoonaa euroa. Samaan aikaan viime vuonna se oli 2,4 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa 2015 vain runsas 200 000 euroa.
Yhtymän kulut ovat nyt tällä hetkellä 34,3 miljoonaa euroa ja verotulot 34 miljoonaa euroa. Tiukka taloudenhoito jatkuu. Säästöt on pyritty kohdistamaan välillisiin kuluihin, ei seurakunnalliseen toimintaan.

Sijoitusraportti
Merkittiin tiedoksi.

Viranhaltijapäätökset
Merkittiin tiedoksi. (Esityslistassa on yksi liite, pöytäkirjaan tulee lisäksi toinen liite.)
 

29.8.2016 08.48